Звіт завідувача Хмельницького дошкільного навчального закладу № 21 «Ластівка» Бабій Наталії Дмитрівни перед колективом та громадськістю за 2018-2019 н.р.

Рубрики (Новини, Сторінка директора) Автор Русенко-Бабій Наталія | 24-12-2019

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти та науки України № 178 від 23 березня 2005р. «Про затвердження Примірного положення про по рядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

   Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

  Завдання звітування:

– забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

– стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником навчального закладу відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №21 «Ластівка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України

• Закон України «Про освіту»

• Закон України «Про дошкільну освіту»

• Закон «Про мови в Україні»

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001

• Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №.305 від 12.03.2003

• Конвенція ООН про права дитини

• Базового компонента дошкільної освіти (2012)

• Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Наказ МОЗ України від 24.03.2016р № 234

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010

 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009

• Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах  у 2018-2019 н.р.».

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах.

 • «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002

 А також, відповідно до  Статуту ХДНЗ №21 «Ластівка», Правил внутрішнього розпорядку, Програми розвитку закладу та Планів роботи на рік та оздоровчий період дошкільного навчального закладу № 21.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення дошкільною освітою дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекції психофізичного розвитку особливих дітей.

            Діяльність та пріоритетні напрямки закладу направлені на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 •  виховання потреби в самореалізації та самоствердженні, формування у дошкільників першооснов національної свідомості,
 • виховання ціннісного ставлення до рідної мови, українських традицій,  забезпечення системного підходу до охорони життя та збереження здоров’я дітей;
 • особлива увага до дітей, які мають особливі освітні проблеми.

Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю завідуюча, згідно з Статутом затвердженим рішенням 15-ої сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 року.

Територія закладу становить 0,6363 га. Площа забудови 958, 2 м2

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 178 місць, а в 2018 – 2019н.р виховувалися 293 дитини дошкільного віку.

            Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 9 груп:

1 група – раннього віку

3 групи –  молодшого віку (для дітей 4-го року життя)

2 групи –  середнього віку (для дітей 5-го року життя)

3 групи –  старшого віку (для дітей 6-го року життя)

7 груп загального розвитку та 2 спеціальні групи для дітей з порушенням мови.

У 2018-2019 н.р у закладі перебувало 105 дитина 5-6 річного віку (три вікові групи). З них 7 дітей, залишаються на наступний рік, оскільки не досягнули 6-річного віку.

На наступний навчальний рік вже сформовані групи: одна група раннього віку та дві групи молодшого віку  – 75 дітей зараховано.

З електронної черги м. Хмельницького ми забрали всіх дітей.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
– музична зала;

 – методичний кабінет;

– медичний кабінет та маніпуляційна;

– спортивний зал;

– 2 кабінети вчителів-логопедів;

– кабінет практичного психолога

– кабінет вчителя англійської мови

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи

– спортивний майданчик 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення і затверджується самим керівником та схвалюється на педагогічній раді закладу.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

1.2. Були створені умови та вжиті заходи щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує  методичний кабінет, який є науково–методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально–методичною літературою. Під керівництвом вихователя–методиста Слободян Н.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог» та “Коза – диск”. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації, освітнії фестивалів, Хакатон, майстер-класів.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  РІВЕНЬ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

Всього  педагогічних  працівників у ДНЗ – 26  із  них:мають повну  вищу  освіту – 18 (69%).

Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям  на  кінець  2018- 2019 навчального  року склав:

– «спеціаліст вищої категорії» – 5 педагога (19%);

– «спеціаліст І категорії» – 3 педагога (11%);

– «спеціаліст ІІ категорії» – 7 педагога (27%);

– «спеціаліст» – 2 педагог (8%);

– 11  тарифний  розряд -7 (27%);

– 10 тарифний  розряд -1 (4%);

– 9 тарифний  розряд -1 (4%);

– педагогічне звання «старший вихователь» – 1 педагог (4%);

– педагогічне звання «вихователь-методист» – 5 педагогів (14%).

Педагогічний стаж:

– до 3 років – 1 педагог  (4%);

– від 3 до 10 років – 9 педагогів (17%);

– від 10 до 20 років – 5 педагогів (35%);

– більше 20 років – 11 педагогів (44%).

У 2018-2019 році було проатестовано 5 педагогів з 26 педагогів. За результатами атестації  присвоєно:

 • педагогічне звання «Вихователь-методист» підтверджено – 1 педагогу,
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» – 2 педагогам,
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» – 2 педагогам,
 • підтвердили 11 тарифний розряд – 1 педагогу

ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ

ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2018-2019 н.р.:

З міського бюджету:

Загальний обсяг видатків – 5 452 990 грн.

На заробітну плату – 3 332 870 грн.

Нарахування заробітної плати –  726 452 грн.

Було виділено на 2018 рік по 200 грн на дитину – 56 000грн

З які було придбано:

 1. М’який інвентар на суму 12 910 грн, серед якого

– Подушки, ковдри,наматрацники, рушники -7 230 грн.

– Матраци – 5 680грн.

 • Посуд – 10 904 грн. ( група № 2, 5, 8)
 • Навчально-дидактичне обладнання для спортивного залу та групи раннього віку – 22 185 грн.

З міського бюджету були витрачені кошти на:

Продукти харчування – 489 832 грн

Заміна ламп на лампи лед-освітлення – 10 000 грн.

Медикаменти в мед кабінет – 2961 грн

Оплата комунальних послуг – 97 849 грн.:

Серед яких  84 631 грн. на ремонт сходів біля харчоблоку

13 218 грн на:

Протипожежні заходи – 330 грн. та обслуговування пожежної сигналізації –  5 720 грн.

послуги відповідно санітарного регламенту – 702 грн.

вивіз сміття – 4 304

дератизація – 1 456

послуги зв’язку, інтернету – 704 грн

також з міського бюджету кошти виділені на оплату електроенергії, теплопостачання, водопостачання – 745 004 грн.

та оплату навчання з охорони праці – 1 510 грн.

Поточний ремонт сходів – 84 631 грн.

КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 2018 рік

Спецфонд за 2018 рік становив – 275 099 грн

1. На заробітну плату – 138 277 грн

Нарахування заробітної плати – 30 159 грн

На придбання канцтоварів – 5 933 грн.

Підписка методичної літератури – 4250 грн

Фарба та двері, сантехніка – 16 550 грн.

Миючі засоби – 9 827

Госп. товари – 3 390 грн.

Рушники – 2000 грн.

Покриття для підлоги та будівельні матеріали – 9 972 грн.

Борти тротуарні та гранітний відсів для благоустрою території – 7 083 грн.

Металеві стелажі  в харчоблок – 8 760 грн.

Меблі на суму – 21 473 грн.

 • тумба для хліба та тумба для хімрозчинів на харчоблок – 3 552
 • комплект кухонних меблів в групу №9 – 2 918 грн.
 • столи під роздачу їжі ( № 9,7,3) – 1 773грн.
 • парта дитяча – 4 шт. (група № 9) – 3 708 та
 • стільці – 8 шт. (група № 9) – 2 424 грн.
 • полотенце сушки – 6 шт. ( гр№8 і 6) – 7 098 грн.

Оплата комунальних послуг – 7 435 грн.

Серед яких видалення аварійних дерев та чистка (ясен) – 3 444 грн.

Також оплата енергоносіїв – 9 187 грн.

та оплату навчання з охорони праці – 524 грн.

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ

Благодійний фонд

Грошових надходжень на суму 5 500 грн з яких

Банер в музичну залу – 2 980 грн.

Посуд (каструлі та відро для перших блюд) – 2 520 грн.

Не грошових надходжень – 12 577 з яких

Жалюзі (гр..№2) та рушники – 2000 грн.

Килим (гр.№5) – 1500 грн.

Гральний куточок ( гр. №9) – 3 600 грн.

        На кожне придбання складений акт про надання благодійної  допомоги.

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 рік

На 2019 рік  міський бюджет становить 5 701 128 грн.

На заробітну плату – 3 624 785 грн.

На нарахування заробітної плати – 797 453 грн.

На цей 2019 рік було розраховано по 300 грн. на дитину – 66 752 грн. з яких планується витратити кошти на придбання

 1. Миючих засобів на – 11 302 грн.
 2. Посуд – 10 00 грн.
 3. Столи дитячі (гр.№5) – 11 124 грн.
 4. Вішалки для рушників – 8 466 грн.
 5. Шафа дитяча – 24 000 грн.

КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

З спецфонду, який на даний рік становить  367 811 грн, вже було придбано:

 1. Канцтоварів – 1 345 грн.
 2. Будівельних матеріалів (ремонт гр. №5, №4) – 16 066 грн.

З яких шпалери – 3 440 грн (фарба на заклад, емульсійна, гіпсокартон, лампи, грунтівка, шпаклівка, клей, мітла, граблі)

 • Посуд на групи (черпаки, відра, ложки роз даткові, тримачі для паперу в туалет) – 1 495 грн.
 • Шафи для інвентарю – 14 528 грн.
 • Ремонт пральної машинки – 1 260 грн.
 • Налагоджувальні ремонти та повірка тепло лічильника – 1 962 грн.
 • Повірка та випробовування пожежних гідрантів – 868 грн.
 • Проводиться ремонт каналізації та водопостачання – 42 000 грн

Бюджет розвитку – капітальний ремонт фасаду закладу – 1 000 000 грн.

Інші надходження

Благодійні кошти –

не грошові – 8 005 грн.( колонки – 2 100 грн. та принтер Epson – 5 900 грн)

грошові – 5 348 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВЯ ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2018-2019 н.р під час освітньої роботи, травм в садочку сталась – 1,  побутових травм –11, вуличних травм – 7, з робітниками на робочому місці травм не відбувалося.

В січні 2019 року була проведена планова перевірка харчування Держпродспожив службою, яка здійснювала лабораторні аналізи та дослідження мікроклімату та температурного режиму в групі. В приписі було вказано здійснити ремонт в туалетних та ігрових кімнатах. Замінити каналізацію в  правому крилі будівлі та придбати шафи для  інвентарю в ванні кімнати. Виконуємо припис поступово.

В березні 2019 року була проведений моніторинг якості харчування Фінансовим управлінням Хмельницької міської ради. Усі недоліки були виправлені в короткому терміні. Керівник щоденно здійснює ретельний контроль та аналіз харчування

В червні 2019 року була здійснена перевірка головним спеціалістом відділу Охорони праці з питань надзвичайних ситуацій  Хмельницької міської ради стану охорони праці.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно–оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Також всі разом складали план Стратегічного розвитку закладу на 2019-2023 роки. До уваги брались всі пропозиції.

Адміністрація закладу організовувала гарні умови для праці та освітньо–виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускається до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників. Студенти-практиканти теж допускаються до практики з медичними книжками.

Голова профспілкового комітету цьогоріч затвердила новий Колективний договір між працівника закладу та адміністрацією. В якому прописані статті, які захищають права працівників. Профспілковий комітет  бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. Влітку 2017 року було проведено  атестацію робочих місць кухарів, машиніста по пранню та ремонту  білизни, прибиральниці та підсобного робітника та встановлено доплати за шкідливі та важкі умови праці.

Організаційно – педагогічна  робота закладу впродовж

2018-2019 н.р.

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради в дошкільному навчальному закладі №21 проведено  Тематичні  тижнів:

«Олімпійський  тиждень»;

«Проведення заходів по відзначенню  Дня Гідності та Свободи»

«Проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»»

«День дитячої книги»

«Тиждень Міжнародного дня сімї»

«Заходи до 33-х роковин Чорнобильської катастрофи»

«Тижня Довкілля»

Вихователь–методист  розробила  заходи  щодо  підготовки  та  проведення  Тижня  довкілля. Заходи  включали: роботу  з  педагогами, роботу  з  дітьми  та  роботу  з  батьками. Провели  методичну  годину  для  педагогічних  працівників  «Вплив  природного  середовища  на  розвиток  малюка», ознайомили дітей з творами  екологічного  спрямування української  класичної  та  сучасної  літератури. Розповіли та про практикували  можливі проблемні ситуаціями які  виникають у житті. Інформували батьків щодо екологічного виховання дітей. Проходила природоохоронна акція «Подаруй садочку  квітку», що сприяла поліпшенню, озелененню, благоустрою території ДНЗ. Виконали очистку газонів, земельних   ділянок від гілок.

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому проводиться робота для поліпшення якості навчально–виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя, удосконалюються теоретичні знаня та практичні навички вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя, пропагується здоровий способу життя серед дітей та батьків.

«Тижня безпеки дорожнього руху»

        Метою проведення Тижня було залучення широкого кола дітей до оволодіння навичками безпечної поведінки на вулицях та дорогах, впровадження різноманітних методів навчання вихованців дорожній грамоті та проведення роботи, спрямованої на профілактику дорожньо-транспортних пригод. Була організована методична допомога для педагогів  по підготовці та проведенню тижня: розроблені методичні рекомендації для педагогів по організації роботи з дітьми та батьками з зазначеного питання, пам’ятки з охорони життя та здоров’я дітей, маршрути прогулянок та екскурсій, складена картотека рухливих, сюжетно-рольових та дидактичних ігор, які дозволили педагогам вдумливо та творчо спланувати роботу з дітьми та батьками. Були запрошена поліція для прямої демонстрації в ігровій формі Правил дорожнього руху.

«Заходи до Дня батька» триватимуть з 11 по 14 червня 2019 року

Впродовж року були проведені  педагогічні  ради відповідно плану роботи закладу:

 1. «Про організацію  освітньої  роботи  дошкільного  навчального  закладу №21 «Ластівка»  на  2018-2019  навчальний  рік»

2. «Взаємодія педагогічного колективу та батьків вихованців щодо створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти».

3. «Про роботу з розвитку зв’язного мовлення та збагачення знань дітей про звичаї та традиції рідного краю»

4. «Підведення підсумків роботи навчального закладу за 2018-2019 н.р»

Проводились семінари та семінари  – практикуми:

«Організація режимних моментів з дітьми»

«Методичний турнір: мовлення вихователя один з основних чинників мовленнєвого розвитку дитини»

«Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку»

«Літературні твори Сухомлинського про формування в дошкільників свідомого ставлення до природи»

Майстер-клас для педагогів «Використання  головоломки Танграм в роботі з дошкільниками» «Чарівний світ оригамі»

Проводились різноманітні конкурси в яких групи змагались за кращий результат.

Окрім того Адміністрація закладу провела наступні заходи :

«Кольоровий тиждень»

Заходи до «Дня міста»

Заходи до «Дня дошкілля»

«100 років з дня народженя В Сухомлинського»

Прийняли участь в раптівці Святковий читайлик, подарунок книжечки в дитячий будинок для малечі

«Годівничка для синички»

«Родинні свята» ( група №1,3)

«Флешмоб – Читання книги «Незламні мураші»»

«Акція-флешмоб на підтримку дітей з синдромом Дауна»

«Всесвітній день води»

«Батьківський Тиждень» – відкриті покази роботи, презентації  вихователів для батьків на розвиток активного мовлення дітей. Власні майстер-класи  батьків для громадськості.

Долучались до акції міста ЧИСТИЙ  Хмельницький з працівниками закладу, прибирали територію біля Камянецького переїзду.

Долучились до Еко-проекту «1000 дерев» зібрали 180 кг макулатури.

Провели спортивні розваги для батьків старших груп «Хата на тата»

Зібрали «Пасхальний кошик» для воїнів-добровольців та воїнів Збройних Сил України і передали його на Схід України через волонтерів ГО «Дія»

Провели майстер-клас по деку пажу писанки для громадськості міста.

Провели зустріч з Оленою Гурніцькою головою громадського об’єднання допомоги діткам з аутизмом.

Прийняли участь в  благодійній акції «Серце до серця» зібрали кошти для придбання медичного обладнання для хірургії дитячої лікарні. Переказали 1000 грн.

До «Дня Матері» наші батьки на Алеї в парку ім. Чекмана висадили троянди.

На День вишиванки провели ряд заходів, відкритих занять, флеш-мобів.

Прийняли активну участь в створенні свята для діточок до Дня захисту дітей на стадіоні Поділля.

            На всі заходи які проходили в дошкільному закладі були запрошенні кваліфіковані фахівці, представники поліції, пожежної частини, працівники Департаменту. До всіх Тижневиків був зазделегіть затверджений план заходів, надана консультація педагогічному колективу.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

У  організації  роботи з  батьками  проведено загальні   батьківські  збори на теми:

«Пріоритетні  напрямки  роботи  дошкільного  навчального  закладу  на  новий 2018- 2019  навчальний  рік»;

Відбулась зустріч з батьками, які були учасниками бойових дій на Сході України. Свято було приурочене до Дня захисника України. Діточки виготовили також подаруночки для захисників, які на даний час перебувають в зоні АТО, і які ми передали через волонтерів.

«Готовність  дітей  до  навчання  в  школі» (для  батьків  дітей  старших  груп) зустріч з представниками ЗОШ №18 ім. В.Чорновола.

«Батьківський Тиждень» – відкриті покази роботи, презентації  вихователів для батьків на розвиток активного мовлення дітей. Власні майстер-класи  батьків для громадськості.

Участь батьків в святкуванні 55-річчя закладу, таночок від батьків.

Чудові родинні свята приурочені до «Дня сімї», «Дня матері» проведені були  родинні свята з майстер-класами від батьків (середня група №1 та група раннього віку № 3)

В старших групах були проведені спортивні розваги та естафети з батьками під назвою «Хата на тата», участь в заходах брали родини вихованців.

Активну участь батьки приймали в святкових ранках та розвагах.

Також були активні та приймали участь у всіх акціях, які проводилися в закладі.   Завзято проявили себе у зборі макулатури для Еко-проекту «1000 дерев» Хмельницькому зібрали 180 кг.

На випускному ранку висаджували дерева разом з дітьми всі старші групи.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ДНЗ

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється на підставі Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013), Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 (із змінами) «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції надання з яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу Міністерства освіти і науки України 21.11.2002 року № 667 (із змінами) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішенням 27-ої  сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік» та наказу  Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 27.12.2018р. № 315 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста Хмельницького в 2019 році».

У закладі витримується 4-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із Держпродспожив службі.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби сестрою медичною.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначенні рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять відповідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження,  якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

                 В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.Впродовж року вартість харчування збільшувалась. На даний час становить 25 грн. на день (з розрахунку: 10 грн – бюджетні кошти та 15 грн – батьківська плата).

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування,заслуховуються питання стосовно харчування і на батьківських зборах.

Результати контролю за організацією харчування з боку адміністрації свідчать про те що:

– Закладка, вихід відповідає нормі;

– Заміри контрольних блюд відповідають нормам;

– Картотека страв не порушується, доопрацьовується згідно того, як раціональніше здійснювати харчування;

        – Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування .

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям. Забезпечено проведення своєчасного обліку дітей пільгових категорій та надання даних про них в Департамент освіти та науки.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно:

діти-інваліди – 1 дитина

діти з малозабезпечених сімей – 7 дітей

діти воїнів АТО – 22 дитини

діти вимушених переселенців -4 дитина

діти позбавленні батьківського піклування – 1 дитина

 • 50% від загальної суми:

багатодітні сімї – 20 дітей

Сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Забезпечено збір документів, що підтверджують приналежність до пільгового контингенту.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Матеріально-технічне забезпечення медобслуговування здійснюється на достатньому рівні. Є достатня кількість медикаментів для надання першої медичної допомоги. Медичний кабінет оснащено на 95% відповідно нормативних вимог.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» та  Наказу Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 24.04.2019 року №72/77 «Про проведення додаткових заходів з посиленої імунізації проти кору населення м. Хмельницького у квітні та червні 2019 року»

Цього річ вакцинація проведена на кір, краснуху і паратіт прищеплено – 95% дітей. А ревакциновано  6-річок  46 дітей.

Працівники пройшли повторно вакцинацію на кір.

Щомісячно медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей.

Середнє відвідування дітей за навчальний рік становить – 65%.

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку – чергування освітньо-ігрової діяльності та фізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки. Педагогічні працівники отримали за останні два роки щорічну грошову винагороду  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

            Музичний керівник Гончарук Ала Дмитрівна напротязі минулого навчального року отримувала премію від міського голови Симчишина О.С. за вагомий вклад в дошкільну освіту. І цього річ знов творча група музичних керівників міста Хмельницького, в яку входить Гончарук А.Д. розробила парціальну програму «Музично-казкові намистинки: оздоровчо-освітня робота з дітьми 4-го року життя», яка схвалена державною наукової установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти та науки України.

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ.

 СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

До вирішення завдань функціонування дошкільного навчального закладу адміністрацією залучається батьківська громадськість: органом громадського самоврядування закладу є рада закладу та  збори колективу закладу та батьків. Під час батьківських зборів розглядаються питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності, затверджуються основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу, заслуховуються звіти керівника та голови батьківської ради.

Цього року дошкільний заклад співпрацював тісно з Гуманітарно-педагогічною Академією, студенти проходили практику на базі закладу, відвідували показові заняття педагогів. Також, тісно співпрацювали з Хмельницьким національним університетом, кафедрою педагогіки та психології, їхні практичні психологи,  студенти 1 та 4  курсу проходили практику на базі старших груп, проводили діагностування та спостереження за дітьми, вивчали роботу психолога в дошкільному закладі. За плідну та цікаву роботу отримала подяку від кафедри.

Співрацюємо з Громадською організацією «Дія». Через волонтерів неодноразово передавали гостинці  нашим воїнам на Схід України.

Також плідно співпрацюємо з ЗОШ № 18 ім. В.Чорновола. В вересні 2018 року заключили контракт з директором школи про співпрацю. Запрошували на батьківські збори завуча, практичного психолога та вчителів перших класів, задля того щоб вони детально познайомили батьків з програмою навчання в школі і налаштували батьків до навчання дітей в школі. Також наші діти відвідували заняття та розваги в початкових класах.

Наш заклад бере активну участь в всіх громадських заходах міста Хмельницького та заходах, які організовує Департаменту освіти та науки ХМР.

Неодноразово, радо зустрічали в наших стінах Хмельницький театр ляльок з їхніми виставами, запрошували «Цікаву науку» з хімічними дослідами, «Звірі Мадагаскару» за участю екзотичних тварин.

Також, в рамках Тижневиків звертались до Хмельницького управління поліції та головного управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій в Хмельницькій області.

Завжди радо на допомогу поспішає депутат міської ради від нашого округу  Галкін Григорій Якимович. На 55-річчя закладу зробив цінний подарунок – прінтер. Він постійно цікавиться справами закладу, пропонує допомогу.

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Протягом 2018-2019 навчального року адміністрація дошкільного навчального закладу вжила заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008р. та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 348.

 За звітний період до адміністрації  звертались батьки. Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради про прийняті рішення.

У зазначений час, на особистому прийомі в завідуючої було прийнято 144 людей. За характером звернень, що порушували громадяни, це звернення про влаштування дітей в садочок, переведення в інший заклад  або видача довідок.  Всі звернення були розглянуті і вирішені.