ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

Рубрики (Сторінка директора) Автор Русенко-Бабій Наталія | 03-01-2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

 ЗАКЛАДУ №21 «ЛАСТІВКА»

 1. Загальні положення

1.1.   Положення про батьківські комітети (ради) (далі комітети)
дошкільного навчального закладу № 21 «Ластівка» визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом (далі заклад).

 • Комітети (ради) є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та Зв’язків своїх дітей під час їх навчання у дошкільному навчальному закладі.
 • У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про за­гальноосвітній навчальний заклад», Статутом дошкільного навчаль­ного закладу цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства прав дитини.

1.4.         Рішення про Заснування батьківських комітетів груп або закладу
приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп або закладу.

 • Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва дошкільного закладу.
 • Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності
 • Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в ре­алізації завдань дошкільного навчального закладу.
 • Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

—формування та розвитку особистості дитини та його громадянської позиції;

—виховання в дітей шанобливого ставлення до державних святинь, україн­ської мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • здобуття дітьми обов’язкової дошкільної освіти, розвитку їх природник здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

—вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

—   законність,

— гласність,

 • колегіальність,
 • толерантність,
 • виборність,
 • організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;

— підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, групи.

 

 1. Організація діяльності комітетів

3.1.   Комітет  групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї групи і діє від їх імені.

Комітет, голова та заступник голови обираються на зборах і батьків на початку навчального року Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків.

 • Збори батьків проводяться за рішенням комітету не рідше двох разів на семестр.
 • Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

3.4.Комітет закладу у разі необхідності може скликати збори батьків
закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від
загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю
голосів.

Уразі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, пи­тання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп.

3.5.   Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а за необхідності і відповідного органу управління освітою у
10-денний термін.

3.6. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами

3.7. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.8. Комітети закладів, що формують освітній округ або перебувають у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати батьківський комітет округу.

3.9. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій керівника, вихователя, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.10. При недосягненні згоди між керівником і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районним, органом управління, освітою або радою закладу; між вихователем і комітетом групи — керівництвом або радою цього закладу.

3.11. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік — у день виборів нового складу комітетів.

3.12. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

Керівництво і вихователі закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

 1. Права та обов’язки комітетів.

4.1. Комітети мають право:

— брати участь в обстеженні житлово-побутових умов дітей, які пере­бувають у несприятливих соціально-економічних умовах; встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги дошкільному навчальному закладу, захисту здоров’я і життя дітей, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

— вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) на­вчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, ор­ганізаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

— звертатися до керівника, вихователя, піклувальної, педагогічної та ради дошкільного навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

 • за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи; скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т. ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги дітям, стимулювання діяльності педагогічних працівників;
 • сприяти покращенню харчування дітей;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровленні дітей (вихованців).