Звіт керівника Хмельницького дошкільного навчального закладу № 21 «Ластівка» Бабій Наталії Дмитрівни перед колективом та громадськістю за 2020-2021 н.р.

Рубрики (Фінансова звітність) Автор Русенко-Бабій Наталія | 21-07-2021

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти та науки України № 178 від 23 березня 2005р. «Про затвердження Примірного положення про по рядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

   Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

  Завдання звітування:

– забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

– стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником навчального закладу відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №21 «Ластівка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України

• Закон України «Про освіту»

• Закон України «Про дошкільну освіту»

• Закон «Про мови в Україні»

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001

• Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №.305 від 12.03.2003

• Конвенція ООН про права дитини

• Базового компонента дошкільної освіти (Наказ МОН України №33 від12.01.2021)

• Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Наказ МОЗ України від 24.03.2016р № 234

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010

 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009

• Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ «Організація освітньої роботи в  закладах дошкільної освіти у 2020-2021 н.р.»

•  Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти.( наказ ДСЯОУ № 01-11/71 від 30.11.2020р.)

• Інструкція про ділову документацію в закладах дошкільної освіти.

 • «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002

 А також, відповідно до  Статуту ХДНЗ №21 «Ластівка», Правил внутрішнього розпорядку, Програми розвитку закладу та Планів роботи на рік та оздоровчий період дошкільного навчального закладу № 21.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення дошкільною освітою дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекції психофізичного розвитку особливих дітей.

            Діяльність та пріоритетні напрямки закладу направлені на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 •  виховання потреби в самореалізації та самоствердженні, формування у дошкільників першооснов національної свідомості,
 • виховання ціннісного ставлення до рідної мови, українських традицій,  забезпечення системного підходу до охорони життя та збереження здоров’я дітей;
 • особлива увага до дітей, які мають особливі освітні проблеми.

Головними завданнями  у  2020 – 2021 навчальному    році перед  були:

1.Продовжити роботу по створенню  сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Вивчення  та  впровадження  основних  концептуальних  положень STREАM-освіти, як  нового  інтеграційного  підходу  до  розвитку, виховання й навчання  дітей  дошкільного  віку.

3. Формування  у  дошкільників  національно – патріотичного  виховання  у  співпраці   з  родиними.

4. Формування  у  дошкільників сенсорно – пізнавального розвитку  шляхом інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності. (ігровій, трудовій, сенсорно-пізнавальній, математичній тощо).

5. Забезпечення умов  для  охорони  життя та здоров’я  дітей, профілактики  травматизму  через набуття  дітьми  знань, формування  та   володіння  практичними  навичками з основ  здоров’я  та  безпеки  життєдіяльності.

Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю завідуюча, згідно з Статутом затвердженим рішенням 15-ої сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 року.

Територія закладу становить 0,6363 га. Площа забудови 958, 2 м2

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 178 місць, а в 2020–2021н.р виховувалися 272 дитини дошкільного віку.

            Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 9 груп:

1 група – раннього віку

2 групи –  молодшого віку (для дітей 4-го року життя)

3 групи –  середнього віку (для дітей 5-го року життя)

3 групи –  старшого віку (для дітей 6-го року життя)

7 груп загального розвитку та 2 спеціальні групи для дітей з порушенням мови.

У 2020-2021 н.р у закладі перебувало 92 дітей 5-6-ти річного віку (три вікові групи). Не всі діти досягнули 6-ти річного віку, тому залишається п’ятеро дітей на наступний рік.

На наступний навчальний рік вже сформовані групи: одна група раннього віку та дві групи молодшого віку  –  дітей зараховано.

З електронної черги м. Хмельницького, цьогоріч зарахували всіх дітей раннього віку та молодшого дошкільного віку.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковимособливостям. 
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
– музична зала;

 – методичний кабінет;

– медичний кабінет та маніпуляційна;

– спортивний зал;

– 2 кабінети вчителів-логопедів;

– кабінет практичного психолога

– кабінет вчителя англійської мови

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи

– спортивний майданчик 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення і затверджується самим керівником та схвалюється на педагогічній раді закладу.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

1.2. Були створені умови та вжиті заходи щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує  методичний кабінет, який є науково–методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально–методичною літературою. Під керівництвом вихователя–методиста Слободян Н.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог» та “Коза – диск”. Педагогам закладу освіти надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації, освітнії фестивалів, майстер-класів, тощо.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  РІВЕНЬ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

Педагогічний склад  працівників -26 педагогів. По кваліфікаційним категоріям  на  кінець  2020- 2021 навчального  року склав:

– «спеціаліст вищої категорії» – 6 педагога (23%);

– «спеціаліст І категорії» – 3 педагога (11%);

– «спеціаліст ІІ категорії» – 5 педагога (19%);

– «спеціаліст» – 2 педагог (8%);

– 11  тарифний  розряд – 8 (31%);

– 9 тарифний  розряд – 2 (8%);

–  педагогічне звання «старший вихователь» – 1 педагог (4%);

–  педагогічне звання «вихователь-методист» – 7 педагогів ( 27%)

    Педагогічний стаж:

– до 3 років – 1 педагог  (4%);

– від 3 до 10 років – 5 педагогів (20%)

– від 10 до 20 років – 10 педагогів (38%)

– більше 20 років – 10 педагогів (38%)

У 2020-2021 році було проатестовано 5 педагогів з 26 педагогів. За результатами атестації  присвоєно:

Атестація проходила в режимі он-лайн, у зв’язку з карантинними обмеженнями
За результатами атестації  було присвоєно:
педагогічного звання “учитель-методист” – 1 педагогу
кваліфікаційну категорію “спеціаліст  вищої  категорії” присвоєно – 1 педагогу,
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст  вищої  категорії” підтверджено – 1 педагогу
кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 1 педагогу,
підтвердили 11 тарифний розряд – 1 педагог

ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ

ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2019-2020 н.р.:

КОШТИ  МІСЬКОГО БЮЖДЖЕТУ:

Загальний обсяг касових видатків – 8 742 909грн.

На заробітну плату – 600 1073 грн.

Нарахування заробітної плати – 1323027 грн.

Було виділено у 2020 рік по 350 грн на дитину – 94 850 грн

З які було придбано:

Шафи гардеробні (групи №1 та №2) – 46 990 грн

Лінолеум (групи № 5та №9) – 19 400 грн

Тарілки мілкі та супові  (60 шт) – 1 199 грн

Блюдця (38 шт) – 417 грн

Миючі та дезінфікуючі засоби – 12 488 грн

Протиепідеміологічні засоби (рукавички, маски, термометри, паперові рушники,

АХД, бахали, опромінювані) – 14  354 грн

Ковідні за 2021р – 4 370

З міського бюджету були витрачені кошти на:

Продукти харчування – 214 415 грн

Медикаменти – 2 710 грн

Оплата послуг окрім комунальних (2240) – 25 578 грн

Надання послуг за санітарним регламентом (мікробіологічне дослідження) – 304 грн

Заправка вогнегасників – 1 300 грн

Виміри опору ізоляції, заземлення – 1 500 грн

Інтернет – 1000 грн

Послуги зв’язку – 390 грн

Дератизація – 1 255 грн.

Медичний огляд працівників – 12 787 грн

Повірка лічильників, вагів – 750 грн

Обслуговування пожежної сигналізації –  6 290 грн

Навчання з охорони праці – 250 грн

Бюджет розвитку на 2020-2021 рік

Капітальний ремонт та утеплення фасаду,  покрівлі закладу – 3 600 000грн

У вересня 2019 року розпочали виконувати роботи для покращення умов перебування вихованців закладу.

Минулого року уже було утеплено дах закладу більше 1060 м2

Навесні 2020 року були розпочаті підготовчі роботи до тепломодернізації. Замінено склоблоки на енергозберігаючі віконні блоки, встановлено нові пожежні сходи, переобладнано пожежні виходи з кожної вікової групи зі встановленням енергозберігаючих дверей. Покрівлю роблять за новою технологією з використанням мембранної плівки. Загалом на ці роботи витрачено понад 1,9 млн грн з міського бюджету. 

До вересня 2020 року було завершено утеплення переднього фасаду. Було проведено оздоблювальні роботи всередині приміщення (там, де було замінено склоблоки на сучасні вікна та в спальних кімнатах).

У березні 20201 року працівники енергоефективної компанії «АДАМСОН» продовжили роботи. І до середини травня 2021 року був утеплений весь заклад і завершені майже всі роботи. На залишку залишилось встановити громовідводи та зробити відмостку. Працівники вже приступили до роботи.

КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Стільці дитячі (група №4) – 11 250 грн

Двері вхідні (група №7) – 8 772 грн

Ручка віконна з ключем  (20 шт) – 3 900 грн

Ялинка синтетична – 6 987 грн

Стіл письмовий з поличкою та столик – 988 грн

Шафа господарська (харчоблок) – 1 397 грн

Шафа для інвентарю кутова (група №5) – 2 031 грн

ДСП (для перегородки в дитячому туалеті) – 936 грн

Підписка – 3 705 грн

Канцтовари – 5 058 грн

Дошка розділювальна на харчоблок (6шт) – 3 570 грн

Посуд на харчоблок (кастрюлі, відра, підноси, чайники, ножі, миски) – 7 230 грн

Кастрюлі (7шт) та відра (2 шт) – 2 578 грн

Контейнери харчові – 525 грн

Спецодяг на харчоблок –  5 625 грн

Ваги в комору – 4 100 грн

Автовимикач – 325 грн

Електротовари (LED-лампи, розетки, вимикачі) – 942 грн

Госптовари (емалі, водо емульсія, фарби) – 5 088 грн

Лічильник холодної води – 1 945 грн

Мотокоса і ліска, мастило – 2 528 грн

Вогнегастики (5шт), пожежні укави (6шт), ствіл – 4 405 грн

Миючі та дезінфікуючі (миючі, пакети,губки, драйки, паперові рушники) – 11 490 грн

Протиепідеміологічні засоби (рукавички, маски, паперові рушники, АХД, бахали) – 5 229 грн

Пластикові контейнери «Розумне довкілля» – 1 779 грн

Інтернет – 1470 грн

Організація локальної мережі інтернету – 1 600 грн

Комплекти постільної білизни (гр.№8 та гр.№2)– 11 289 грн

Пульсоксиметр – 450 грн

Опромінювач бактирицидний (2 шт) – 2000 грн

Тонометр (автомат. з адаптором) – 1350 грн

Тумбочка в кабінет спеціалістів – 560 грн

Миючі та чистящі (2021р)- 5 870 грн

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

Грошових надходжень на суму 13 950 грн кошти надійшли за оренду приміщення.

За які було придбано:

Випромінювач бактерицидний ( 6 шт)  – 6 000 грн

Двері вхідні пожежостійкі в електрощитову – 7 950 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВЯ ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи закладу освіти у 2020-2021 н.р під час освітньої роботи, травм в садочку сталась – 1,  побутових травм –11, вуличних травм – 7, з робітниками на робочому місці травм не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно–оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Дотримуємось виконання плану Стратегічного розвитку закладу на 2019-2023 роки.

Адміністрація закладу організовувала гарні умови для праці та освітньо–виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускається до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників. Студенти-практиканти, які отримати дозвіл проходити практику на базі закладу, проходять її дистанційно.

Голова профспілкового комітету на початку року  ознайомила працівників з Колективний договір між працівника закладу та адміністрацією. В якому прописані статті, які захищають права працівників. Профспілковий комітет  бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. В закладі було проведено  атестацію робочих місць кухарів, машиніста по пранню та ремонту  білизни, прибиральниці та підсобного робітника та встановлено доплати за шкідливі та важкі умови праці.

Організаційно – педагогічна  робота закладу впродовж

2020-2021 н.р.

Впродовж року були проведені  педагогічні  ради відповідно плану роботи закладу:

– Про організацію  освітньої  роботи  в ХДНЗ №21 «Ластівка»  у  2020-2021 навчальному році (протокол №3 від 31.08.2020);

– Про впровадження  альтернативної  програми  формування  культури  інженерного  мислення  і  дошкільників  STREAM – освіта, або СТЕЖИНКИ у  Всесвіт в  практику  роботи  дошкільного  закладу (протокол №4 від 02.12.2020);

– Про шляхи  вдосконалення  сенсорно – пізнавального  розвитку дітей  дошкільного  віку  у  світлі  оновленого Базового  компонента  дошкільної  освіти  (протокол №1 від 24.02.2021);

Про  атестацію  педагогічних  працівників   ХДНЗ№21 «Ластівка» у 202 -2021 навчальному  році  (протокол №2 від 03.03.2021);

Про підсумки  роботи  ХДНЗ №21 «Ластівка»  за  2020 -2021  навчальний  рік  (протокол №3 від 26.05.2021 року).

Активну участь в засіданнях педагогічних рад брали вихователі:  Бондарук З.О., Паплюга Н.К., Кочура О.О., Глазкова О.О., Папуніцька А.А., Дмитрина Л.Б.

А також численні консультації вихователем-методистом, відкриті покази, практикуми, педагогічна майстерня.

Відповідно до річного плану в дошкільному навчальному закладі №21 проведено  Тематичні  тижнів:

«Олімпійський  тиждень»

« Тиждень спорту та гри»

«Тижня Довкілля»

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

«Тижня безпеки дорожнього руху»

«Мистецький тиждень»

«Тиждень STREAM-освіти»

«Тиждень  конструктора»

«Тиждень  відкритих  дверей» (дистанційно)

 «Тижня Довкілля»

Вихователь–методист  розробила  заходи  щодо  підготовки  та  проведення  Тижня  довкілля. Заходи  включали: роботу  з  педагогами, роботу  з  дітьми  та  роботу  з  батьками. Провели  методичну  годину  для  педагогічних  працівників  «Вплив  природного  середовища  на  розвиток  малюка», ознайомили дітей з творами  екологічного  спрямування української  класичної  та  сучасної  літератури. Розповіли та про практикували  можливі проблемні ситуаціями які  виникають у житті. Інформували батьків щодо екологічного виховання дітей. Проходила природоохоронна акція «Подаруй садочку  квітку», що сприяла поліпшенню, озелененню, благоустрою території ДНЗ. Виконали очистку газонів, земельних   ділянок від гілок.

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому проводиться робота для поліпшення якості навчально–виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя, удосконалюються теоретичні знаня та практичні навички вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя, пропагується здоровий способу життя серед дітей та батьків.

«Тижня безпеки дорожнього руху»

        Метою проведення Тижня було залучення широкого кола дітей до оволодіння навичками безпечної поведінки на вулицях та дорогах, впровадження різноманітних методів навчання вихованців дорожній грамоті та проведення роботи, спрямованої на профілактику дорожньо-транспортних пригод. Була організована методична допомога для педагогів  по підготовці та проведенню тижня: розроблені методичні рекомендації для педагогів по організації роботи з дітьми та батьками з зазначеного питання, пам’ятки з охорони життя та здоров’я дітей, маршрути прогулянок та екскурсій, складена картотека рухливих, сюжетно-рольових та дидактичних ігор, які дозволили педагогам вдумливо та творчо спланувати роботу з дітьми та батьками. Були запрошена поліція для прямої демонстрації в ігровій формі Правил дорожнього руху.

«Тиждень STREAM-освіти»

Тиждень проводився у всіх вікових групах. Метою проведення Тижня було: формувати нестандартне, інженерне мислення дітей, виховати інтерес до точних і винахідницьких здібностей, зацікавити малят математикою, бажання пізнавати світ та робити відкриття. Навчити дітей спостерігати та зрозуміти як рослинний та тваринний світ дає невичерпний  матеріал для розв’язання різноманітних інженерних завдань.

Щодня працювали над одним з напрямків діяльності:

Понеділок – вільна гра «AGRI PLAY»

Вівторок – дослідницька STREAM-лабораторія

Середа – геокешинг, квест-цікаві пригоди для дітей

Четвер – чарівна країна Фракталія. Фрактали: математика, мистецтво, винахідництво

             П’ятниця – дизайн та декорування

Семінари та семінари  – практикуми цього річ на базі садочка для відвідувачів не проводились у зв’язку з карантинними обмежуваннями.

Семінари, семінари-практикуми, практикуми:

 • «STREAM – освіта, як  напрям  інтегрованого  навчання  та  виховання  дітей  дошкільного  віку» (жовтень  2020р.).   Розглядалися  питання впровадження новітніх  інноваційних  технологій  в освітньому  процесі  дошкільної  освіти, умови  реалізації  STREAM – освіти у  роботі з дітьми  дошкільного  віку.
 • «Формування  культури  інженерного  мислення  у  дошкільників. Програма STREAM – освіта, або  Стежинки  у  Всесвіт» (листопад 2020р.). На  семінарі – практикумі  розглядалися  питання: принципи  та  завдання  STREAM – освіти  дошкільників, структура  побудови  програми. Розкривалися нетрадиційні  форми  роботи з дошкільниками: освітні  ситуації, освітні  подорожі, бесіди з використанням  відкритих  запитань, едьютейнмент, ігри, квести, дослідницька  лабораторія, моделювання  явищ  та  процесів, віртуальні  та  реальні  екскурсії, сторітелінг, етюди  під  музику, інтерактивна  пізнавальна  казка, геокешинг. Педагоги  практично  вправлялися у  створенні  освітніх ситуацій з  дошкільниками за  компонентами     STREAM – освіти.    
 •   Дитина  в  сенсорно – пізнавальному  просторі (лютий 2021р). Розглядалися  питання формування  сенсорно – пізнавальної  компетенції  дітей  раннього  та  дошкільного віку (з досвіду  роботи  педагогів), інноваційні  технології  у  сенсорно – пізнавальному   просторі.

Окрім того Адміністрація закладу провела наступні заходи :

 • Заходи до Дня міста
 • Заходи до «Дня дошкілля»
 • Святкування  дня  Захисника  України, Дня  Українського  козацтва  та  Покрови  Пресвятої  Богородиці.
 • Просвітницька робота «Розумне  довкілля. Хмельницький».
 • Флешмоб  до  Дня  української писемності  і  мови  «Слово  у  серці, як  зернятко  в  ниві».
 • Тижні  поінформованості  про  дітей  з  особливими  освітніми  потребами, «16  днів  проти  насилля»
 • Флешмоб  «Українська хустка. Зроби  фото  з  хусткою»
 • Акція «Подаруй новорічну іграшку воїну»
 • «Жінка минулого-жінка сьогодення» до першого дня Весни
 • День  здоров’я  і спорту
 • Долучилися  до  прикрашання  міста «Сніговик  для  міста» до Новорічних свят
 • Заходи  з дітьми до Дня  Соборності  України
 • Флешмоб  дня  читання  вголос «Хмельницький читає ЛесюУкраїнку»
 • Флешмоб читання в голос  «Хмельницький  читає  Тараса  Шевченка»
 • Флешмоб «Шкарпетуйся»  до  Всесвітнього  дня  людини  з  синдромом  Дауна
 • Флешмоб «Одягни блакитне» ( підтримка  людей з захворюванням  на  аутизм)
 • Заходи  до Дня  Європи- «Україна – це Європа»
 • Флешмоб до дня Вишиванки «Без  тебе  мене  нема»

До всіх Тижневиків був зазделегіть затверджений план заходів, надана консультація педагогічному колективу.

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

Педагоги, батьки  та  діти  взяли участь у  акціях:

 • Долучилися  до  Акції проведеної ГО «Хмельниччина  без  сиріт» по  наданню  підтримки дітям – сиротам  та  родинам, що  опинилися  в складних  життєвих  ситуаціях
 • Взяли  участь  у  благодійній  акції «Різдвяне  диво».
 • Зібрали  речі, книги, солодощі  нужденним дітям  та  сім’ям
 • Благодійна  акція   збору  дитячих  книжечок  дітям–сиротам  «Подаруй  книгу»
 • Акція «Подаруй  прикрасу, виготовлену  своїми руками  воїну»
 • Всеукраїнська  Акція  «День  молитви  за  сиріт» – «Дім  для  сироти»
 • Акція  до  вшанування  Героїв  Небесної  Сотні «Ангели  пам’яті» Лютий.
 • Природоохоронна акція “Посади дерево або кущ”

Провели Тиждень відкритих дверей (дистанційно).

Педагоги спеціалісти презентували додаткові освітні послуги, які надають дітям в он-лайн форматі.

А саме Гурток з англійської мови “Британчик”, хореографії “Грація” та мовленнєво-інтелектуального розвитку “Мовленнєва веселка”.

Співпрацювали з батьками в різноманітних акціях, які проводив заклад дистанційно.

Зв’язок з батьками та громадськістю проходить через засоби масової інформації офіційний сайт закладу освіти та сторінки на Фейсбук, Інстаграм.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється на підставі Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013), Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 (із змінами) «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції надання з яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу Міністерства освіти і науки України 21.11.2002 року № 667 (із змінами) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішенням 35-тої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет міста Хмельницького на 2021 рік», наказом Департаменту освіти та науки ХМР від 28.12.2020р. № 197 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста Хмельницької міської територіальної громади у 2021 році» У закладі витримується 4-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із Держпродспоживслужбою.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби сестрою медичною.

Продукти харчування в заклад постачають установи, які визначенні рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять відповідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження,  якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

            В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Впродовж року вартість харчування зросла з 28,00 грн на до 30 гривень (з розрахунку: 12 грн  – бюджетні кошти та 18 грн – батьківська плата).

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування,заслуховуються питання стосовно харчування і на батьківських зборах.

Результати контролю за організацією харчування з боку адміністрації свідчать про те що:

– Закладка, вихід відповідає нормі;

– Заміри контрольних блюд відповідають нормам;

– Картотека страв не порушується, доопрацьовується згідно того, як раціональніше здійснювати харчування;

        – Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування .

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям. Забезпечено проведення своєчасного обліку дітей пільгових категорій та надання даних про них в Департамент освіти та науки.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно:

 • діти-інваліди – 1 дитина
 • діти з малозабезпечених сімей – 1 дітей
 • діти воїнів АТО – 34 дитини
 • діти вимушених переселенців – 1 дитина

-50% від загальної суми:

 • багатодітні сімї – 23 дітей

            Сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Забезпечено збір документів, що підтверджують приналежність до пільгового контингенту.

Сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Забезпечено збір документів, що підтверджують приналежність до пільгового контингенту.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства та Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

А також суворо дотримуючись Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,

            Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

            Дітей в заклад приймали відповідно затвердженого Алгоритму та Правил

35 працівників закладу з 50, пройшли тести на Антитіла до COVID-19, IgG (напівкількісний).

За результатами 29 – мають високі антитіла, 6 працівників- не мають. 4 працівники були вакциновані.

            Хворіли на COVID-19 цьогоріч 7 працівників закладу і 2 дітей, 8 дітей були контактними з хворими, через що перебували на самоізоляції.

Багато дітей садочок не відвідували через запроваджений карантин та тимчасові локдауни.

            Середнє відвідування дітей за навчальний рік становить – 151 дитина (64%)

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні»

Цього річ вакциновано на кір, краснуху і паратіт – 95% дітей. А ревакциновано  6-річок   –  26 дітей.

            Зазначаємо що працівники закладу теж ревакциновані всі.

     Щомісячно медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей.

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку – чергування освітньо-ігрової діяльності та фізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки. Педагогічні працівники отримують щорічну грошову винагороду  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

А також цьогоріч, була дана муніципальна премія всьому колективу.

Гончарук А.Д., музичний керівник, отримувала премію від міського голови Олександра Симчишина за розроблення програми та методичних рекомендацій «Музично-казкові намистинки: оздоровчо-освітня робота з дітьми 4-року життя». Програмі надано гриф Міністерства освіти та науки України.

 СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Цього року дошкільний заклад співпрацював тісно з Гуманітарно-педагогічною Академією, студенти дистанційно проходили практику на базі закладу, переглядали запис занять педагогів. Також, тісно співпрацювали з Хмельницьким національним університетом, кафедрою педагогіки та психології, їхні практичні психологи,  студенти 1 та 4  курсу проходили дистанційну практику на базі старших груп під керівництвом практичного психолога Осіпчук О.І.

Цьогоріч мала можливість бути запрошеною в якості стейкхолдера на зустрічі до акредитації цих вищих навчальних закладів. Така співпраця є дуже важливою, адже ми роботодавці маємо певні вимоги до спеціалістів, яких приймаємо на роботу

Співрацюємо з Громадською організацією «Дія». Через волонтерів неодноразово передавали гостинці  нашим воїнам на Схід України.

Збирали допомогу  дитячому будинку речами та продуктами харчування. Також долучились до Благодійної  акція   збору  дитячих  книжечок  дітям–сиротам  «Подаруй  книгу» започатковану Клубом Успішних жінок м.Хмельницького.

Прийняли участь в конкурсі міста на кращий благоустрій «Хмельницький-наш дім»

у номінації «Кращий благоустрій територій шкіл та садочків» за зайняли призове І місце.

Завжди радо на допомогу поспішає депутат міської ради від нашого округу  Галкін Григорій Якимович та  його помічник Нечеснюк Михайло Леонідович. Цьогоріч подарував садочку до нового навчального року вхідні ворітця.

Наш заклад бере активну участь в всіх громадських заходах міста Хмельницького та заходах, які організовує Департаменту освіти та науки ХМР. Так наш заклад брав участь у Серпневій конференції, до Дня Дошкілля знімали відео на вірш нашої колеги вчителя-логопеда Сазонової Г.В.

Активно беремо участь в проекті «Розумне довкілля», закупили баки для сортування сміття.

Безпосередньо брала участь у підготовці міського семінару для керівників закладів дошкільної освіти Хмельницької об’єднаної територіальної громади «Організація роботи в ЗДО груп раннього віку (другого року життя): досвід, виклики та перспективи»

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Протягом 2020-2021 навчального року адміністрація дошкільного навчального закладу вжила заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008р. та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 348.

 За звітний період до адміністрації  звертались батьки. Щотижня дистанційно я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради про прийняті рішення.

У зазначений час, на особистому прийомі в завідуючої було прийнято 152 людей. За характером звернень, що порушували громадяни, це звернення про влаштування дітей в садочок, переведення в інший заклад  або видача довідок.  Всі звернення були розглянуті і вирішені.