Звіт керівника закладу перед батьками за 2016-2017 рік

Рубрики (Сторінка директора, Фінансова звітність) Автор Русенко-Бабій Наталія | 31-10-2017

Звіт завідувача ДНЗ № 21 «Ластівка»

Бабій Наталії Дмитрівни

перед колективом та громадськістю  за 2016-2017 н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти та науки України № 178 від 23 березня 2005р. «Про затвердження Примірного положення про по рядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

   Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації .

Завдання звітування:

– забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

– стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником навчального закладу відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Дошкільний навчальний заклад №21  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Закон «Про мови в Україні»
 • Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001
 • Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №.305 від 12.03.2003
 • Конвенція ООН про права дитини
 • Базового компонента дошкільної освіти (2012)
 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів. Наказ МОЗ України від 24.03.2016р № 234
 • Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010
 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009
 • Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальномих закладах у 2016-2017 н.р.».
 • Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах.
 • «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002
 • Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»
 • Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту № 398 від 26.04.11 р.

А також, відповідно до власного Статуту,  Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 21.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення дошкільною освітою дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекції психофізичного розвитку особливих дітей.

Діяльність та пріоритетні напрямки закладу направлені на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні, формування у дошкільників першооснов національної свідомості, виховання ціннісного ставлення до рідної мови, українських традицій,  забезпечення системного підходу до охорони життя та збереження здоров’я дітей, особлива увага до дітей які мають особливі освітні проблеми.

Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю я  завідуюча, згідно з Статутом.

 • Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку,

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 178 місць, а в 2016 – 2017 н.р виховувалися 296 дітей дошкільного віку. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 9 груп:

 • 1 група – раннього віку;
 • 3 групи – для дітей 4-го року життя;
 • 3 групи – для дітей 5-го року життя;
 • 2 групи – для дітей 6-го року життя;

7 груп загального розвитку та 2 спеціальні групи для дітей з порушенням мови.

У 2016-2017 н.р у закладі перебувало 65  дітей 5-ти річного віку (дві вікові групи). З них 1 дитина, батьки якої не виявили бажання віддавати дитину до школи. З проханням про влаштування дітей 5 річок в ДНЗ громадяни  звертались 2 людей.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
– музична зала;

– методичний кабінет;

– медичний кабінет та маніпуляційна;

– спортивний зал;

– 2 кабінети вчителів-логопедів;

– кабінет практичного психолога

– кабінет вчителя англійської мови

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з Департаментом освіти та науки  Хмельницької міської ради.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

1.2. Були створені умови та вжиті заходи щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує  методичний кабінет, який є науково–методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально–методичною літературою. Під керівництвом вихователя–методиста Слободян Н.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог» та “Коза – диск”. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Всього  педагогічних  працівників у ДНЗ – 25  із  них:

мають повну  вищу  освіту – 16

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  РІВЕНЬ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

Спеціаліст  вищої  категорії – 4

Спеціаліст І категорії – 3

Спеціаліст  другої  категорії – 5

Спеціаліст – 4

Тарифні  розряди – 9

Проатестовано  у  2017  році -6  педагогів.

-присвоєно  педагогічне  звання «вихователь – методист»- 2  педагоги.

-присвоєно  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  другої  категорії»-1 педагог;

-присвоєно  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  першої  категорії»-1 педагог;

-підтверджено раніше  встановлений 9  тарифний  розряд – 1 педагог;

– встановлено 10  тарифний розряд – 1 педагог

ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2016-2017 н.р.:

 1. З міського бюджету на 2017р. було виділено 27 400 тис.грн. це з розрахунком 100 грн. на дитину.

На ці кошти планується провести реконструкцію спортивного залу: збільшити розмір залу за рахунок кабінету психолога, замінити шпалери, оновити стелю, домонтувати частково лінолеум, замінити освітлення на енергозберігаюче. З цих коштів виділені гроші на переобладнання психологічного кабінету. В травні були закуплені будівельні матеріали на суму 20 178 грн.

Також на ці кошти закуплені двері та замки в групові кімнати закладу на суму  6 293грн.

2.На поточний ремонт харчоблоку виділено – 165 000 грн.

3.Ремонт резервного електрокабелю – 85 000 грн.

4.В березні 2017 було встановлено пожежну сигналізацію – 105 000грн. міського бюджету та 15 000 грн. по спецфонду.

5.Миючі засоби та туалетний папір – 5 570 грн.

6.Послуги інтернету – 273

7.Вивіз сміття – 1 051 грн

8.Дератизація – 390 грн

На бюджет розвитку виділено 89 000 грн. на закупку електрообладнання на харчоблок.

У 2017 р. на матеріальне забезпечення по спецфонду надійшло 113 308 грн. це кошти від надання додаткових освітніх послуг, вони були використані наступним чином:

 • Канцтовари для користування педпрацівниками – 1 533 грн.
 • Придбаний принтер на суму – 4 991 грн.
 • Спецодяг для працівників харчоблоку – 1 140 грн.
 • На будівельні матеріали – 20 619 грн. серед них:
 • плитка для облицювання та клей в мед кабінет, умивальник та меблева шафа, змішувач на умивальник – 2 026 грн.
 • фарба – 3 830 грн.
 • монтаж армстронгу на стелю в коридори груп №1, 2 та № 5,6 (120 м2)- 8 320 грн.
 • лампи розжарювання, люмінесцентні та світильники, лампа світодіодна – 1 627 грн.
 • плитка полова у коридори біля вхідних дверей закладу – 720 грн.
 • інші будматеріали (пісок, цемент, вапно, клей) та господарське обладнання (мітла, лопата, сапа, граблі) – 7 440 грн.
 • Плитка на вулицю біля фасаду закладу – 3 795 грн.
 • Лампи датчики руху в коридорах які ведуть в спортивний зал та групу № 9 – 791 грн.
 • Меблі в медичний кабінет (шафа та тумбочки) та стіл в кабінет завідуючої – 5 911 грн.
 • Оплата комунальних послуг обходиться в 17 317 грн.
 • Доплата до встановлення пожежної сигналізації – 15 000 грн.
 • Доставка з Епіцентру – 120 грн
 • Технічне обслуговування вогнегасників – 642 грн
 • Повірка лічильників, ваги та димоходу – 15570 грн
 • Оплата теплопостачання – 1 387 грн
 • Журнали для вихователів, медичної сестри, завідуючої та харчоблоку – 909 грн. м’ясо

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВЯ ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2016-2017 н.р під час освітньо-виховної роботи, нещасний випадок з дитиною стався один, а з робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно–оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала гарні умови для праці та освітньо–виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників. Студенти-практиканти теж допускаються до практики з медичними книжками.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. Влітку буде проведено  атестацію робочих місць кухарів, машиніста по пранню білизни, прибиральниці та підсобного робітника для встановлення доплати за шкідливі та важкі умови праці.

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради в дошкільному навчальному закладі №21 з 3 по 7 квітня 2017 року проводився «Тиждень поінформованості про дітей із особливими потребами». Вихователі в кожній віковій групі оформили з дітьми  “Дерева побажань”, наочну  інформацію для батьків   в  батьківських  куточках “Абетка для дорослих: діти з особливими освітніми потребами”, практичний  психолог провів  анкетування серед батьків та працівників закладу щодо їхнього сприймання людей із особливими потребами. Для  педагогів закладу та психологів, які відвідували курси підвищення кваліфікації ХІППО проведено було  семінари «Особлива  дитина. Інклюзивна  освіта – якісна  освіта  для  дітей  із  особливими  освітніми  потребами», де  вони ознайомилися  з  нормативними  документами, щодо  інклюзивної  освіти  в  дошкільних  навчальних закладах, піднімалося   питання залучення дітей, що мають деякі особливості фізичного розвитку, в соціум, проблема їх активної адаптації, соціалізації та розвитку в рамках суспільства.

Відповідно річного  плану  роботи  ДНЗ № 21  в ДНЗ №21 «Ластівка»  проводили «Тиждень довкілля»  з 10 по 14 квітня 2017 року.

Вихователь – методист  розробила  заходи  щодо  підготовки  та  проведення  Тижня  довкілля. Заходи  включали: роботу  з  педагогами, роботу  з  дітьми  та  роботу  з  батьками. Провели  методичну  годину  для  педагогічних  працівників  «Вплив  природного  середовища  на  розвиток  малюка», ознайомили дітей з творами  екологічного  спрямування української  класичної  та  сучасної  літератури. Розповіли та про практикували  можливі проблемні ситуаціями які  виникають у житті. Інформували батьків щодо екологічного виховання дітей. Проходила природоохоронна акція «Подаруй садочку  квітку», що сприяла поліпшенню, озелененню, благоустрою території ДНЗ. Виконали очистку газонів, земельних   ділянок від гілок.

Був проведений «Тиждень безпеки життєдіяльності» з 17 по 22 квітня. Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому проводиться робота для поліпшення якості навчально–виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя, удосконалюються теоретичні знаня та практичні навички вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя, пропагується здоровий способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі також, посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В березні встановили пожежну сигналізацію в усіх приміщеннях дошкільного закладу. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються  вогнегасники в кожній віковій групі та інших приміщеннях ДНЗ, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж.

Також був проведений проведено «Тиждень безпеки дорожнього руху» з 8 по 14 травня 2017 року

Метою проведення Тижня було залучення широкого кола дітей до оволодіння навичками безпечної поведінки на вулицях та дорогах, впровадження різноманітних методів навчання вихованців дорожній грамоті та проведення роботи, спрямованої на профілактику дорожньо-транспортних пригод. Була організована методична допомога для педагогів  по підготовці та проведенню тижня: розроблені методичні рекомендації для педагогів по організації роботи з дітьми та батьками з зазначеного питання, пам’ятки з охорони життя та здоров’я дітей, маршрути прогулянок та екскурсій, складена картотека рухливих, сюжетно-рольових та дидактичних ігор, які дозволили педагогам вдумливо та творчо спланувати роботу з дітьми та батьками. Були запрошена поліція для прямої демонстрації в ігровій формі Правил дорожнього руху. Діти з цікавістю задавали запитання і уважно слухали розповіді та історії поліцейського.

 ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ДНЗ.

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.. 35), «Про охорону дитинства» (ст..5), відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013).

У закладі витримується 4-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медичною сестрою.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначенні рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять відповідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження,  якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Вартість харчування 17,00 грн на день (з розрахунку: 6,80 грн – бюджетні кошти та 10,20 грн – батьківська плата).

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування,заслуховуються питання стосовно харчування і на батьківських зборах.

Результати контролю за організацією харчування з боку адміністрації свідчать про те що:

– Закладка, вихід відповідає нормі;

– Заміри контрольних блюд відповідають нормам;

– Картотека страв не порушується, доопрацьовується згідно того, як раціональніше здійснювати харчування;

– Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Влітку буде проведено поточний ремонт харчоблоку та встановлення нового електрообладнання.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям. Забезпечено проведення своєчасного обліку дітей пільгових категорій та надання даних про них в Департамент освіти та науки.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

безкоштовно:

діти-інваліди – 3 дитина

діти з малозабезпечених сімей – 9 дітей

діти воїнів АТО – 22 дитини

діти вимушених переселенців -2дитини

 • 50% від загальної суми:

багатодітні родини – 20 дітей

Сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Забезпечено збір документів, що підтверджують приналежність до пільгового контингенту.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Матеріально-технічне забезпечення медобслуговування здійснюється на достатньому рівні. Є достатня кількість медикаментів для надання першої медичної допомоги. Медичний кабінет оснащено на 90% відповідно нормативних вимог.

Медичне обстеження лікарем ДНЗ дітей раннього віку відбувається раз на місяць, дітей дошкільних груп – один раз на квартал, про це свідчать записи в зошиті здоров’я, журналі обліку дітей, які часто хворіють. В результаті системного проведення фізкультурно-оздоровчої роботи рівень захворюваності вихованців знизився.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої  згоди батьків та огляду дитячого педіатру. Контроль за своєчасним проведенням  щеплень ведеться  медичною сестрою.

Щомісячно  медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку – чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється держсанепідемслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки. Педагогічні працівники отримали за останні два роки щорічну грошову винагороду  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

В травні  профспілковий комітет закладу організував поїздку у м.Умань та м.Вінницю на «Співочі фонтани». Частина колективу закладу гарно відпочила і отримала позитивні враження від подорожі.

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ. СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

До вирішення завдань функціонування дошкільного навчального закладу адміністрацією залучається батьківська громадськість: органом громадського самоврядування закладу є рада закладу та  збори колективу закладу та батьків. Під час батьківських зборів розглядаються питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності, затверджуються основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу, заслуховуються звіти керівника та голови батьківської ради.

Цього року дошкільний заклад співпрацював тісно з Гуманітарно-педагогічною Академією, студенти проходили практику на базі закладу, відвідували показові заняття педагогів. Також, тісно співпрацювали з Хмельницьким національним університетом, кафедрою педагогіки та психології, їхні практичні психологи,  студенти 1 та 4  курсу проходили практику на базі старших груп, проводили діагностування та спостереження за дітьми, вивчали роботу психолога в дошкільному закладі. За плідну та цікаву роботу отримала подяку від кафедри.

Також плідно співпрацюємо з ЗОШ № 18. Запрошували на батьківські збори завуча та вчителів перших класів, задля того щоб вони детально познайомили батьків з програмою навчання в школі і налаштували батьків до навчання дітей в школі.

Неодноразово, радо зустрічали в наших стінах Хмельницький театр ляльок з їхніми виставами. Запрошуємо до себе Краєзнавчий музей, лектор знайомить діток з культурою народу України, звичаями та традиціями краю.

Також, в рамках Тижневиків звертались до Хмельницького управління поліції та головного управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій в Хмельницькій області.

В грудні взяли участь в акції, до дня Святого Миколая, «Подаруй радість дитині» організованою Благодійним фондом «Карітас». Зібрали кошти і купили речі для дітей-сиріт, про які вони писали у листі до Святого Миколая.

Цьогоріч співпрацювали з громадським  об’єднанням українок «Яворина», які збирали продукти харчування, одяг та дитячі сувеніри для бійців АТО.

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Протягом 2016-2017 навчального року адміністрація дошкільного навчального закладу вжила заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008р. та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 348.

За звітний період до адміністрації письмово звертали зі скаргою батьки групи № 3, звернення було розглянуте та прийняті міри. Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради про прийняті рішення.

У зазначений час, на особистому прийомі в завідуючої було прийнято 70  людей. За характером звернень, що порушували громадяни, це звернення про влаштування дітей в садочок, переведення в інший заклад . Всі звернення були розглянуті і вирішені.