Звіт керівника Бабій Наталії за 2019-2020н.р.

Рубрики (Фінансова звітність) Автор Русенко-Бабій Наталія | 26-06-2020

Звіт керівника 24 червня 2020 року

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти та науки України № 178 від 23 березня 2005р. «Про затвердження Примірного положення про по рядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

   Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

  Завдання звітування:

– забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

– стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником навчального закладу відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №21 «Ластівка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України

• Закон України «Про освіту»

• Закон України «Про дошкільну освіту»

• Закон «Про мови в Україні»

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001

• Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №.305 від 12.03.2003

• Конвенція ООН про права дитини

• Базового компонента дошкільної освіти (2012)

• Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. Наказ МОЗ України від 24.03.2016р № 234

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010

 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009

• Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах  у 2018-2019 н.р.».

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах.

 • «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002

 А також, відповідно до  Статуту ХДНЗ №21 «Ластівка», Правил внутрішнього розпорядку, Програми розвитку закладу та Планів роботи на рік та оздоровчий період дошкільного навчального закладу № 21.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення дошкільною освітою дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекції психофізичного розвитку особливих дітей.

            Діяльність та пріоритетні напрямки закладу направлені на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 •  виховання потреби в самореалізації та самоствердженні, формування у дошкільників першооснов національної свідомості,
 • виховання ціннісного ставлення до рідної мови, українських традицій,  забезпечення системного підходу до охорони життя та збереження здоров’я дітей;
 • особлива увага до дітей, які мають особливі освітні проблеми.

Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю завідуюча, згідно з Статутом затвердженим рішенням 15-ої сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 року.

Територія закладу становить 0,6363 га. Площа забудови 958, 2 м2

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 178 місць, а в 2019 – 2020н.р виховувалися 283 дитини дошкільного віку.

            Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 9 груп:
1 група – раннього віку
3 групи –  молодшого віку (для дітей 4-го року життя)

3 групи –  середнього віку (для дітей 5-го року життя)

2 групи –  старшого віку (для дітей 6-го року життя)

7 груп загального розвитку та 2 спеціальні групи для дітей з порушенням мови.

У 2019-2020 н.р у закладі перебувало 70 дитина 5-6 річного віку (дві вікові групи).

Всі діти досягнули 6-ти річного віку та йдуть до школи.

На наступний навчальний рік вже сформовані групи: одна група раннього віку та одна група молодшого віку  – 46 дітей зараховано.

З електроної черги м. Хмельницького ми забрали всіх дітей молодшого дошкільного віку, але нажаль,  не всіх дітей раннього віку.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковимособливостям. 
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
– музична зала;

 – методичний кабінет;

– медичний кабінет та маніпуляційна;

– спортивний зал;

– 2 кабінети вчителів-логопедів;

– кабінет практичного психолога

– кабінет вчителя англійської мови

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи

– спортивний майданчик 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення і затверджується самим керівником та схвалюється на педагогічній раді закладу.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

1.2. Були створені умови та вжиті заходи щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує  методичний кабінет, який є науково–методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально–методичною літературою. Під керівництвом вихователя–методиста Слободян Н.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог» та “Коза – диск”. Педагогам закладу освіти надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації, освітнії фестивалів, майстер-класів, тощо.

З  квітня 2020 року з початком карантину в роботі застосовували лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-2019 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину», лист Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 24.04.2020 № 1079-41/2020 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину» та лист 27.04.2020 № 01-23/1117 Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та з метою впровадження методичних рекомендації щодо організації дистанційного навчання у закладі дошкільної освіти. Вихователі складали індивідуальні плани роботи на час карантину та працювали з дітьми дистанційно. Звітували перед керівництвом раз на тиждень про проведену роботу. А також були створені відео заняття для дітей по всім лініям розвитку та напрямам. Майже щодня надсилали батькам інформацію в соціальні мережі та повідомлення в групі батьків Вайберу.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  РІВЕНЬ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

Всього  педагогічних  працівників у ДНЗ – 26  із  них:мають повну  вищу  освіту – 18 (69%).

Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям  на  кінець  2019- 2020 навчального  року склав:

– «спеціаліст вищої категорії» – 5 педагога (19%);

– «спеціаліст І категорії» – 3 педагога (11%);

– «спеціаліст ІІ категорії» – 4 педагога (27%);

– «спеціаліст» – 4 педагог (8%);

– 11  тарифний  розряд -8 (27%);

– 10 тарифний  розряд -1 (4%);

– 9 тарифний  розряд -1 (4%);

– педагогічне звання «старший вихователь» – 1 педагог (4%);

– педагогічне звання «вихователь-методист» – 6 педагогів (14%).

Педагогічний стаж:

– до 3 років – 2 педагог  (4%);

– від 3 до 10 років – 4 педагогів (17%);

– від 10 до 20 років – 8 педагогів (35%);

– більше 20 років – 11 педагогів (44%).

У 2019-2020 році було проатестовано 5 педагогів з 26 педагогів. За результатами атестації  присвоєно:

педагогічне звання «Спеціаліст  вищої  категорії» підтверджено – 2 педагогу,
кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» – 2 педагогам,
кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» – 2 педагогам,
підтвердили 11 тарифний розряд – 1 педагог

ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ

ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2019-2020 н.р.:

КОШТИ  МІСЬКОГО БЮЖДЖЕТУ:

Загальний обсяг касових видатків – 5 735 848,00 грн. за 2019 рік

На заробітну плату – 3 814 254, 35 грн.

Нарахування заробітної плати –  836 792,52 грн.

Було виділено на 2019 рік по 300 грн на дитину – 66 752 грн

З які було придбано:

 1. Миючі – 11 295,30 грн
 2. Дитячий посуд – 8 421,00 грн
 3. Дитячі столи (гр.№5)  – 11 124,00 грн
 4. Сантехнічні товари (компакти та умивальники дит.) – 12 555,90 грн.
 5. Парти регульовані (гр..№6) – 14 700,00 грн.
 6. Полотенцесушка  – 8 466,00 грн.
 7. Госп.товари – 189,00 грн.

З міського бюджету були витрачені кошти на:

Продукти харчування – 399060,00 грн.

Медикаменти в мед кабінет –  2 910,00  грн.

Оплата послуг – 24 430,00грн.

Протипожежні заходи  та обслуговування пожежної сигналізації –   7 248 грн.

послуги відповідно санітарного регламенту (заміри освітлення та піску)– 1 452 грн.

виміри опуру, заземлення та заправка вогнегасників – 2 469,00 грн

медичний огляд працівників – 7 347,00 грн

повірка лічильників, ваг – 3 392,70 грн

дератизація – 1 674,45 грн

послуги зв’язку, ККЄ, інтернету – 776,00 грн

також з міського бюджету кошти виділені на оплату

Оплату електроенергії –  176 419,45грн

Оплату теплопостачання –396 057 грн

Оплату водопостачання – 21 782,29грн.

Оплату інш.комунальних послуг – 4773,26 грн

Бюджет розвитку на 2019 рік

Капітальний ремонт та утеплення фасаду та покрівлі закладу – 1 000 000 грн

Експертиза – 27 056,40 грн.

Технічний нагляд на кап.ремонт – 12 283,45 грн.

Виготовлення ПКД – 124 964, 225 грн.

Утеплення фасаду – 835 536,00 грн

КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 2019рік

Спецфонд за 2019 рік становив – 371 959,00грн

1. На заробітну плату – 149 560,00 грн

Нарахування заробітної плати – 32 900,00 грн

Підписка методичної літератури та газет – 4 836,20 грн.

Будівельні  матеріали (ремонт гр. №5, №4)  – 16 066,68грн.

З яких шпалери – 3 440 грн. (фарба на заклад, емульсійна, гіпсокартон, лампи, грунтівка, шпаклівка, клей, мітла, граблі)

Електротовари (заміна ламп в групових з кімнатах та службових приміщеннях) – 11 696 грн.

Спецодяг для працівників (халати, костюми та шапочки) – 8 065 грн.

Миючі та чистячи  – 16 967 грн.

Посуд (черпаки, відра, ложки роз даткові, тримачі для паперу в туалет)  – 1 495 грн.

Тумби на кухню (гр..№1) та журнальний столик в муз.залу – 7 887,00 грн

Сантехніка (вмивальники) – 6 376, 65 грн

Шафа для інветаря  та шафа гардеробна дитяча–14 528 грн.

Господарчі товари  (насадки на змішувач з ф-цією економії води)– 1138,88 грн.

Оплата комунальних послуг – 70 888,00 грн.

Ремонт обладнання (пральної машинки) – 1 260 грн.

Обслуговування домофону – 2 400 грн.

Поточний ремон каналізації та заміна сантехніки – 65 005,00 грн.

Видатки на відрядження – 379,84 грн.

Оплату електроенергії – 13017,00 грн

Оплату теплопостачання – 3 898,00грн

Оплату водопостачання – 4 673, 00грн.

Оплату інш. комунальних послуг – 426,88 грн

КОШТИ  МІСЬКОГО БЮЖДЖЕТУ на 2020 рік:

Загальний обсяг касових видатків – 7 432 569 грн

На заробітну плату – 4 890 537грн.

Нарахування заробітної плати – 1 075 918 грн

 Було виділено на 2020 рік по 350 грн на дитину –94 850 грн

З які планувались кошти на придбання:

Миючі дезінфікуючі засоби – 11 539 грн.

Дитячий посуд – 4 500 грн

Сантехніка – 9 000 грн

Леноліум – 19 500 грн.

Шафи гардеробні (дитячі) – 50 311 грн

КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 2020 рік:

Ремонт принтера – 550 грн.

Заміна конфорок на електроплиті – 7040 грн.

Закупівля вогнегасників та пожежні рукави та стволи– 4405 грн

Миючі засоби та чистячи – 4889 грн.

Замінені каструлі та відра для харчоблоку – 3260 грн.

Посід на харчоблок відповідно норм НАССР – 3970 грн.

Канцтовари – 2844 грн.

Мотокоса – 2381грн.

Акт роботи по контур заземлені – 1500 грн.(бюджет)

Деззасоби та термометри – 6454 грн (бюджет)

Паперові рушники та миючі – 1128 грн.

Пилосос -2554 грн

Харчові контейнери на харчоблок – 525 грн.

ДСП на перемички в туалетну кімнату – 936 грн.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ МІСТА

У вересня 2019 року розпочали виконувати роботи для покращення умов перебування вихованців закладу.

Минулого року уже було утеплено дах закладу більше 1000 м2

Навесні 2020 року були розпочаті підготовчі роботи до тепломодернізації. Замінено склоблоки на енергозберігаючі віконні блоки, встановлено нові пожежні сходи, переобладнано пожежні виходи з кожної вікової групи зі встановленням енергозберігаючих дверей. Покрівлю роблять за новою технологією з використанням мембранної плівки. Загалом на ці роботи витрачено понад 1,9 млн грн з міського бюджету. 

Вже розпочали утеплення переднього фасаду. Буде проведено оздоблювальні роботи всередині приміщення (там, де було замінено склоблоки на сучасні вікна та в спальних кімнатах).

Роботи по утепленню переднього фасаду планують завершити до початку нового навчального року і уже з 1 вересня діти прийдуть до оновленого навчального закладу

Грошових надходжень на суму 10 067 грн кошти надійшли за оренду приміщення

Не грошових надходжень – 1740 грн подарунок від випускної групи №1  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВЯ ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2019-2020 н.р під час освітньої роботи, травм в садочку сталась – 1,  побутових травм –11, вуличних травм – 7, з робітниками на робочому місці травм не відбувалося.

В січні 2020 року була проведена планова перевірка харчування Держпродспожив службою, яка здійснювала лабораторні аналізи та дослідження мікроклімату та температурного режиму в групі. В приписі було вказано здійснити ремонт в туалетних та ігрових кімнатах. Замінити каналізацію в  правому крилі будівлі та придбати шафи для  інвентарю в ванні кімнати. Виконуємо припис поступово.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно–оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Також всі разом складали план Стратегічного розвитку закладу на 2019-2023 роки. До уваги брались всі пропозиції.

Адміністрація закладу організовувала гарні умови для праці та освітньо–виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускається до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників. Студенти-практиканти теж допускаються до практики з медичними книжками.

Голова профспілкового комітету цьогоріч затвердила новий Колективний договір між працівника закладу та адміністрацією. В якому прописані статті, які захищають права працівників. Профспілковий комітет  бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. Влітку 2017 року було проведено  атестацію робочих місць кухарів, машиніста по пранню та ремонту  білизни, прибиральниці та підсобного робітника та встановлено доплати за шкідливі та важкі умови праці.

Організаційно – педагогічна  робота закладу впродовж

2019-2020 н.р.

Впродовж року були проведені  педагогічні  ради відповідно плану роботи закладу:

1.«Про організацію  освітньої  роботи  дошкільного  навчального  закладу №21 «Ластівка»  на  2019-2020  навчальний  рік»

2. «Про системний підхід щодо формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей дошкільного віку»

3. «Про забезпечення взаємодії педагогічних колективів закладу дошкільної освіти та школи у якісній підготовці дітей до навчання в школі»

4. «Підведення підсумків роботи навчального закладу за 2019-2020н.р»      

А також численні консультації вихователем-методистом, відкриті покази, практикуми, педагогічна майстерня.

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради ТА РІЧНОГО ПЛАНУ в дошкільному навчальному закладі №21 проведено  Тематичні  тижнів:

«Олімпійський  тиждень»

«Тиждень Міжнародного дня сім ‘ ї»

« Тиждень спорту та гри»

«Тижня Довкілля»

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

«Тижня безпеки дорожнього руху»

«Тиждень без іграшок»

 «Тижня Довкілля»

Вихователь–методист  розробила  заходи  щодо  підготовки  та  проведення  Тижня  довкілля. Заходи  включали: роботу  з  педагогами, роботу  з  дітьми  та  роботу  з  батьками. Провели  методичну  годину  для  педагогічних  працівників  «Вплив  природного  середовища  на  розвиток  малюка», ознайомили дітей з творами  екологічного  спрямування української  класичної  та  сучасної  літератури. Розповіли та про практикували  можливі проблемні ситуаціями які  виникають у житті. Інформували батьків щодо екологічного виховання дітей. Проходила природоохоронна акція «Подаруй садочку  квітку», що сприяла поліпшенню, озелененню, благоустрою території ДНЗ. Виконали очистку газонів, земельних   ділянок від гілок.

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому проводиться робота для поліпшення якості навчально–виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя, удосконалюються теоретичні знаня та практичні навички вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя, пропагується здоровий способу життя серед дітей та батьків.

«Тижня безпеки дорожнього руху»

        Метою проведення Тижня було залучення широкого кола дітей до оволодіння навичками безпечної поведінки на вулицях та дорогах, впровадження різноманітних методів навчання вихованців дорожній грамоті та проведення роботи, спрямованої на профілактику дорожньо-транспортних пригод. Була організована методична допомога для педагогів  по підготовці та проведенню тижня: розроблені методичні рекомендації для педагогів по організації роботи з дітьми та батьками з зазначеного питання, пам’ятки з охорони життя та здоров’я дітей, маршрути прогулянок та екскурсій, складена картотека рухливих, сюжетно-рольових та дидактичних ігор, які дозволили педагогам вдумливо та творчо спланувати роботу з дітьми та батьками. Були запрошена поліція для прямої демонстрації в ігровій формі Правил дорожнього руху.

Проводились семінари та семінари  – практикуми:

«Якісна та доступна дошкільна освіти» Завідуюча Бабій Н.Д. семінар для представників Департаменту освіти та науки ХМР та керівників ЗДО

«Дитина з порушенням  емоційно-вольової  та комунікативної сфери» практичний психолог Гошовська І.В.

«Організація рухової діяльності дошкільників»

«Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу»

«Гра як фундаментальна технологія виховання дитини»

«Педагогічне вигорання педагогів» практичний психолог Гошовська І.В. та студенти ХНУ

“STREAM – освіта як напрям формування культури інженерного мислення в дошкільників”  завідуюча Бабій Н.Д.онлайн семінар для керівників закладів ЗДО

Окрім того Адміністрація закладу провела наступні заходи :

 • «Заходи до Дня міста»
 • «День Капелюшка»
 • Веселі старти для дошкільнят
 • Заходи до «Дня дошкілля»
 • Прийняли участь в акції «Подаруй дитячу книжечку діткам на Сході України»
 • «День Землі»
 • «Акція-флешмоб на підтримку дітей з синдромом Дауна»
 • Долучились до Еко-проекту «1000 дерев» зібрали 240 кг макулатури.
 • Провели спортивні розваги для батьків старших груп «Хата на тата»
 •  «Проведення заходів по відзначенню  Дня Гідності та Свободи»
 •  «День Соборності та Єдності України»
 •  Музично-спортивна розвага до Дня козацтва із залученням татусів
 •  День Рожевої сорочки – участь в акції проти булінгу
 •  Участь в конкурсі «Озеленення України»
 •  Флешмоб «День української хустки»
 • Традиційний Город на підвіконні

            На всі заходи які проходили в дошкільному закладі були запрошенні кваліфіковані фахівці, представники поліції, пожежної частини, працівники Департаменту. До всіх Тижневиків був зазделегіть затверджений план заходів, надана консультація педагогічному колективу.

ПРОЄКТИ

«Калейдоскоп здорового харчування», який тривав два тижні з 21.10 по 01.11.2019 рік

Головним принципом впровадження Проєкту «Калейдоскоп здорового харчування» є  здорове і правильне харчування дітей, яке дає організму всі необхідні речовини і містить: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини і клітковину та збалансоване харчування, яке має високий вміст вітамінів і мікроелементів, та допомагає організму рости, розвиватися і залишатися здоровим.

Мета:

 1. Покращити харчування в закладі освіти, на перспективу зміни традиційного меню, впровадженням нових страв та пропаганди здорового і корисного харчування.
 2.  Формувати здоров’язберігаючу компетентність (спеціальних навичок, необхідних для життєдіяльності дітей, спрямованих на створення і дотримання здорового способу життя).
 3.  Пропагувати здоровий спосіб життя, попереджувати шкідливі звички.
 4. Сформувати у дітей знання та навички вживання корисного, правильного харчування та здорових продуктів та страв.
 5. Донести до батьків інформацію про корисне, здорове, збалансоване харчування дошкільника, ознайомити з  «Тарілкою здорового харчування» та тісно з ними співпрацювати, щоб корисний досвід використовувався дома.

Тематичні дні Проєкту «Калейдоскоп здорового харчування»

21.10 – день Вітамінний

22.10 – день Морквяно-буряковий

23.10 – день Капустяний

24.10 – день Яблучно-грушевий

25.10 – день Гарбузовий та зелені

28.10  день Молочний

29.10 – день Рибний

30.10 – день М’ясний

31.10 – день Круп’яний

01.11 – день Яєчний

«КОЛИ МИ ВДОМА»:

За період карантину та запровадженого дистанційного навчання ми відзняли та надіслали батькам близько 80 відеозанять на різну тематику та різні напрямки. Проводити Тижневики та щоденні цікаві розважальні Тематичні дні. Батьки та діти з захопленням в зворотному зв’язку надсилали світлини. Так за період карантину ми провели:

 • Флешмоб «Все буде добре»
 • День олівців
 • День сміху
 • День пошуку ВЕСЕЛКИ
 • День вітаміну «С»
 •  Міжнародний день Спорту та Здоров’я
 •  «Казка від татуся»
 • День Братів та Сестер
 • Праця на городі
 • Всесвітній день Сонця
 • Всесвітній день гігієни рук
 • День Матері
 • День Сім’ї
 • Тиждень безпеки дорожнього руху
 • Всесвітній день Вишиванки, флешмоб-вітання від колективу закладу
 • Вітання випускникам від вихователів та адміністрації
 • День захисту дітей
 • День батька

РОБОТА З БАТЬКАМИ

У  організації  роботи з  батьками  проведено загальні   батьківські  збори на теми  «Пріоритетні  напрямки  роботи  дошкільного  навчального  закладу  на  новий 2019- 2020  навчальний  рік» (батьківські збори)

 «Готовність  дітей  до  навчання  в  школі» (для  батьків  дітей  старших  груп) зустріч з представниками молодшої школи ЗОШ №18 ім. В.Чорновола.

Семінар-практикум для батьків від  вчителів-логопедів за темою «Формування та автоматизація правильної звуковимови в домашніх умовах»

 Зустріч з батьками, які були учасниками бойових дій на Сході України. Свято було приурочене до Дня захисника України. Діточки виготовили також подаруночки для захисників, які на даний час перебувають в зоні АТО, і які ми передали через волонтерів.  Завзято проявили себе у зборі макулатури для Еко-проекту «1000 дерев» Хмельницькому зібрали 240 кг.

 Активну участь батьки приймали в святкових ранках та розвагах.

Також були активні та приймали участь у всіх акціях, які проводилися в закладі.

  Але найактивніша робота з батьками розпочалась з 12 березня 2020 року коли заклад освіти пішов на карантин і ми ввели дистанційну форму навчання!

Батьки активно підтримували наш Проєкт “КОЛИ МИ ВДОМА”. Приймали участь в в розроблених нами заходах. Переглядали відеозаняття та виконували домашнє завдання. Ми отримували зворотній зв’язок. І це для нас було велике досягнення

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ДНЗ

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється на підставі Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013), Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 (із змінами) «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції надання з яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу Міністерства освіти і науки України 21.11.2002 року № 667 (із змінами) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішенням 27-ої  сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік» та наказу  Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 27.12.2018р. № 315 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста Хмельницького в 2019 році».

У закладі витримується 4-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із Держпродспожив службі.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби сестрою медичною.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначенні рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять відповідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження,  якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

                 В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.Впродовж року вартість харчування збільшувалась. На даний час становить 28,00 грн на день (з розрахунку: 11 грн 20 коп. – бюджетні кошти та 16 грн 80 коп.  – батьківська плата).

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування,заслуховуються питання стосовно харчування і на батьківських зборах.

Результати контролю за організацією харчування з боку адміністрації свідчать про те що:

– Закладка, вихід відповідає нормі;

– Заміри контрольних блюд відповідають нормам;

– Картотека страв не порушується, доопрацьовується згідно того, як раціональніше здійснювати харчування;

        – Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування .

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям. Забезпечено проведення своєчасного обліку дітей пільгових категорій та надання даних про них в Департамент освіти та науки.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно:

 • діти-інваліди – 1 дитина
 • діти з малозабезпечених сімей – 2 дітей
 • діти воїнів АТО – 30 дитини
 • діти вимушених переселенців – 1 дитина
 • діти позбавленні батьківського піклування – 1 дитина

-50% від загальної суми:

 • багатодітні сімї – 28 дітей

            Сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Забезпечено збір документів, що підтверджують приналежність до пільгового контингенту.

Сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Забезпечено збір документів, що підтверджують приналежність до пільгового контингенту.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Матеріально-технічне забезпечення медобслуговування здійснюється на достатньому рівні. Є достатня кількість медикаментів для надання першої медичної допомоги. Медичний кабінет оснащено на 95% відповідно нормативних вимог.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» та  Наказу Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 24.04.2019 року №72/77 «Про проведення додаткових заходів з посиленої імунізації проти кору населення м. Хмельницького у квітні та червні 2019 року»

Цього річ вакцинація проведена на кір, краснуху і паратіт прищеплено – 95% дітей. А ревакциновано  6-річок  46 дітей.

Працівники пройшли повторно вакцинацію на кір.

Щомісячно медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей.

Середнє відвідування дітей за навчальний рік становить – 66%.

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку – чергування освітньо-ігрової діяльності та фізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки. Педагогічні працівники отримують щорічну грошову винагороду  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

А також цьогоріч, була дана муніципальна премія всьому колективу.

Колектив організовував відпочинок за межами міста в м.Львів

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ.

 СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

До вирішення завдань функціонування дошкільного навчального закладу адміністрацією залучається батьківська громадськість: органом громадського самоврядування закладу є рада закладу та  збори колективу закладу та батьків. Під час батьківських зборів розглядаються питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності, затверджуються основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу, заслуховуються звіти керівника та голови батьківської ради.

Цього року дошкільний заклад співпрацював тісно з Гуманітарно-педагогічною Академією, студенти проходили практику на базі закладу, відвідували показові заняття педагогів. Також, тісно співпрацювали з Хмельницьким національним університетом, кафедрою педагогіки та психології, їхні практичні психологи,  студенти 1 та 4  курсу проходили практику на базі старших груп, проводили діагностування та спостереження за дітьми, вивчали роботу психолога в дошкільному закладі. За плідну та цікаву роботу отримала подяку від кафедри.

Плідно співпрацюємо з Хмельницьким обласним  інститутом післядипломної педагогічної освіти. Цьогоріч  приймали слухачів курсів  вдічі.

Співрацюємо з Громадською організацією «Дія». Через волонтерів неодноразово передавали гостинці  нашим воїнам на Схід України.

Збирали допомогу  дитячому Солотвинському сиротинцю речами та продуктами харчування.

Також плідно співпрацюємо з ЗОШ № 18 ім. В.Чорновола. В вересні 2019 року заключили контракт з директором школи про співпрацю. Запрошували на батьківські збори завуча, практичного психолога та вчителів перших класів, задля того щоб вони детально познайомили батьків з програмою навчання в школі і налаштували батьків до навчання дітей в школі. Також наші діти відвідували заняття та розваги в початкових класах.

Наш заклад бере активну участь в всіх громадських заходах міста Хмельницького та заходах, які організовує Департаменту освіти та науки ХМР.

Неодноразово, радо зустрічали в наших стінах Хмельницький театр ляльок з їхніми виставами, «Звірі Мадагаскару» за участю екзотичних тварин.

Також, в рамках Тижневиків звертались до Хмельницького управління поліції та головного управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій в Хмельницькій області.

Завжди радо на допомогу поспішає депутат міської ради від нашого округу  Галкін Григорій Якимович та його помічник Нечеснюк Михайло Леонідович

Брали активну участь у всіх громадських заходах організованих Департаментом освіти та науки  Хмельницької міської ради

Різдвяні гуляночки

Зустріч Весни 2020

Майстерки до великодня

Конкурс серед закладів дошкільної освіти  “Вихователь-Я! Креатив моє ім’я!”

Маємо свої сторінки в соціальних мережах де висвітлюємо всю роботу яка проводиться в закладі

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Протягом 2019-2020 навчального року адміністрація дошкільного навчального закладу вжила заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008р. та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 348.

 За звітний період до адміністрації  звертались батьки. Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради про прийняті рішення.

У зазначений час, на особистому прийомі в завідуючої було прийнято 130 людей. За характером звернень, що порушували громадяни, це звернення про влаштування дітей в садочок, переведення в інший заклад  або видача довідок.  Всі звернення були розглянуті і вирішені.