Аналіз роботи ДНЗ №21 “Ластівка” за 2016-2017 н.р.

Рубрики (Фінансова звітність) Автор Русенко-Бабій Наталія | 27-11-2017

        АНАЛІЗ  РОБОТИ  ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №21 «ЛАСТІВКА»

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагогічний колектив дошкільного закладу спрямовував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Швидкість, з якою змінюються соціальні вимоги зумовлює пошук нових інструментів для управління дошкільним закладом, планування освітньої діяльності, для розвитку навчання та виховання дітей.

Дошкільний навчальний заклад №21 «Ластівка» у своїй роботі підпорядковується Департаменту освіти  і  науки  Хмельницької  міської  ради.. Згідно проектної потужності розрахований на 178 місць.  У ДНЗ протягом 2016-2017н.р. функціонувало 9 груп.. Сьогодні, у зв’язку із збільшенням народжуваності дітей та бажанням батьків забезпечувати дошкільною освітою дітей в стінах дошкільного навчального закладу, помітна тенденція кількісної перевантаженості груп, велика понаднормова кількість дітей у групах. Списковий  склад  дітей  на  кінець  навчального  року  склав 296  дітей, з  яких16  дітей  перебувають  на домашньому режимі

1          Кількість вихованців  в  ДНЗ  станом  на 25.05.2017  року       – 280

віком від 2 до 3 р.     32

віком від 3 до 6 р.     248

2          Кількість груп  -9

для дітей віком від 2 до 3 р.-           1

для дітей віком від 3 до 6 р.-           8   із  них

спеціалізовані (з  вадами  мови) – 2

3         Кількість працівників – 49 з них:

педагогічний персонал       -25

медичний персонал-2

обслуговуючий персонал-22

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечували  педагогічні працівники, а саме:

завідувач, 1- вихователь-методист, 1- сестра медична ,1- сестра медична з дієтичного харчування, 24- вихователі, 2- музичних керівники, 1- практичний психолог, 1- інструктор з фізкультури, 3- керівники гуртка.

У декретних  відпустках   перебувають –  4 працівники (Яловенко І.В.,Бобрик С.В., Вівсянко Н.М., Коцюба Н.І.) , у відпустці  по догляду за дітиною -1 (Трачевська Н.В.)

За рівнем кваліфікаційного рівня у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої  категорії» – 4  (16%)

«спеціаліст першої категорії» – 3  (12%)

« спеціаліст другої категорії» – 5  (20%)

«спеціаліст» – 4  (16%)

відповідність займаній посаді, 9  тарифний  розряд – 7 (28%)

відповідність займаній посаді, 8  тарифний  розряд – 1 (4%)

відповідність займаній посаді, 7  тарифний  розряд -1(4%)

 

Освітній рівень:

Повна  вища– 17  ( 68%)

Базова вища – 0

Не повна вища – 8( 32%)

Стаж педагогічної діяльності

До 3 – х  років  –  1 (4%)

3 – 10 років – 5  ( 20%)

11 – 20 років – 4 ( 16%)

21 – 30 років – 9 (36%)

30 і більше років – 6  (24 %)

 

Віковий склад

До 25 років – 2  ( 8%)

25 – 30 років   -2 (8%)

31 – 40 років – 6 ( 24%)

41 – 45 років – 4  (16 %)

46 і більше – 11  (44%)

У 2016- 2017  навчальному  році  призначено  на  посаду  вихователя –  Вівсянко Н.М., Матвєєву В.М.;  на  посаду  кухаря – Сівак Н.В.; на  посаду  робочого  по  обслуговування  приміщення  –  .Звільнено – Матвєєву В.М., пішли  у  декретну  відпустку –Яловенко І.В., Бобрик С.В.,Вівсянко Н.М.; по  догляду  за  дитиною – Трачевська Н.В.

Аналіз роботи щодо підвищення фахової майстерності педагогів свідчить, що протягом 2017 року згідно плану пройшли курсову перепідготовку: Себко С.В,Кочура О.О..,Дмитрина Л.Б.

За результатами атестації присвоєно:  «спеціаліст першої  категорії» вихователю  Баблюк В.Д., «спеціаліст  другої  категорії»- Демській К.В.,керівнику  гуртка  англійської  мови  Камінській І.І. – десятий  тарифний  розряд, вихователям  Паплюзі Н.К., Бондарук З.О. – присвоєно  педагогічне  звання  «вихователь – методист», вихователю  Гурській Л.С.  підтверджено  раніше  встановлений 9  тарифний  розряд.

За молодим   спеціалістом  Матвєєвою  В.М.    були закріплені наставники – досвідчені педагоги закладу: Паплюга Н.К. Білик В.І.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2016-2017 навчальний рік, колектив дошкільного  навчального закладу №21 «Ластівка» зосередив  увагу на реалізацієї  таких  пріоритетних  напрямів:

 1. Формування у  дошкільників  першооснов  національної  свідомості  шляхом  залучення  до надбань  національної  культури, виховання  ціннісного ставлення  до  рідної  мови, українських  мистецьких  традицій.
 2. Забезпечення системного  підходу  до  охорони  життя та збереження  здоров’я дітей

раннього  та дошкільного  віку ,у  тому  числі  дітей  з  особливими  освітніми

потребами, шляхом  створення  безпечного  розвивального  середовища  та

налагодження  системи  роботи  з  безпеки  життєдіяльності  з  педагогами, дітьми

та  батьками

 1. Формування у  дошкільників  економічної  компетентності  через  призму  економічної соціалізації  дітей  та  економічної  освіти.
 2. Формування у  вихованців  навичок  спілкування  і  ефективної  взаємодії  з  іншими

дітьми  та  дорослими.

Зміст освітньо – виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти України (нова редакція). Педагогічний колектив працював за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (доопрацьована і доповнена). Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році.

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі  на  протязі  навчального  року будувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Методична робота в дошкільному навчальному закладі проводиться за двома основними напрямками:

 1. Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).
 2. Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

Орієнтуючись  на завдання  було  надано перевагу  комплексним  заходам  освітньо-виховної  та  методичної  роботи. Для  реалізації  річних  завдань  проведено ряд різноманітних форм роботи  з  педагогами  та дітьми. З педагогами проведено: педагогічні  ради:»Завдання дошкільного  навчального  закладу  на  2016-2017  навчальний  рік» (Протокол №1  від 28.08.2016  року), «Пошук  шляхів  вдосконалення  національно – патріотичного  виховання  дошкільників  в  контексті «Концепції національно – патріотичного  виховання  дітей  дошкільного  віку» (Протокол №2  від 26.11.2016  року), «Про  шляхи  впровадження комунікативно – діяльнісних  технологій  навчання  рідної  мови  та  розвитку  мовлення  в  ДНЗ» (Протокол №3  від  28.02.2017  року) , «Про  підсумки  роботи  ДНЗ №21 «Ластівка» за 2016 -2017  навчальний  рік» (Протокол №4  від  30.05.2017 року).По  кожному  питанню,  яке  піднімалося  на  педагогічних  радах винесено  рішення . Виконання  рішень  педрад  було виконано  педагогами  в  зазначені  терміни, порушень  відмічено  не  було. В  обговоренні  питань  педрад  взяло  участь  84 %  педагогів. Слід  відмітити  педагогів, які  брали  активну  участь в  обговоренні питань педради, творчо  підходили  до  вирішення  проблем  в педагогічній  роботі: Паплюга Н.К, Попуницька А.А., Корнійчук С.М., Бондарук З.О., Баблюк В.Д.,Степанюк О.Ф., Дмитрина Л.Б., Глазкова О.О.

Крім  педагогічних  рад  з педагогами  проведено  ще  ряд  методичних  форм  роботи  з  педагогами : семінар-практикум «Моніторинг  якості  освіти: кваліметрична  модель  експертної оцінки (за  матеріалами  республіканського  семінару – практикуму)» (29.09)  з метою розширення знань педагогів закладу про систематичну, планомірну, послідовну роботу з проблеми  роботи  з  дітьми  пільгових  категорій. Для  педагогів  проведено  семінар «Охорона  дитинства  та соціальний  захист дітей  пільгових  категорій» (13.12).Проведено  семінар – практикум «Формування  навичок  економічного мислення  у  дітей  дошкільного віку» (22.03) Даний вид методичної роботи дав можливість педагогам досягти належних результатів у роботі з формування у  дошкільників економічного  мислення, фінансової  грамотності. Проводилися  педагогічні  читання «Педагогічні  ідеї В. Сухомлинського в  практику  роботи з  дошкільниками» (04.12).Також  було проведено ряд  консультацій « Методичне  забезпечення  національно – патріотичного  виховання  дітей  дошкільного  віку» (18.10), «До  здоров’я  дітей – компетентнісний  підхід»(15.10), «Організація  навчально – виховної  роботи  з  дітьми  з  питань  безпеки  життєдіяльності» (10.11), «Формування  мовленнєвого  етикету  у  дітей  дошкільного  віку  як  складової  патріотичного  виховання»(11.01), «Особливості  навчання  старших дошкільників  розв’язувати  арифметичні  задачі» (15.02), «Планування  занять  з економіки  з  дітьми  дошкільного  віку» (22.03)., що  дало  можливість  педагогам  більш  глибше  вивчити  питання  над  яким  працює  ДНЗ. Зазначені  форми  роботи  проведено згідно  річного  плану.

Спостереження    за  роботою  педагогів, бесіди  з  ними, анкетування,  яке  було  проведено  після  проведених  форм  роботи  з  педагогами  показало, що  рівень  кваліфікації  педагогів   з опрацьованих  питань   значно   зріс.

Протягом навчального року здійснювалася контрольно-аналітична діяльність навчально-виховного процесу та системи роботи з дітьми. Результати контролю висвітлювалися на засіданнях педагогічних рад,  методичних  годинах,  виробничих  нарадах. Вивчення рівня  компетенцій дітьми різних вікових груп з  відповідно до завдань  Базового  компонента  дошкільної  освіти  показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники: вихователі Папуніцька А.А.,Дмитрина , Гурська Л.С., Степанюк О.Ф., Глазкова О.О., Баблюк В.Д., Паплюга Н.К., Білик В.І..,   вчитель-логопед Сазонова Г.В.,музичні  керівники  Гончарук А.Д., Чаплінська О.А.

Відповідно  до основних  завдань річного  плану проводилося  вивчення  стану  організації  життєдіяльності  за  допомогою  тематичних  перевірок «Про  стан  роботи  з  музичного  виховання  як  передумова   формування  у  дошкільників  національної  свідомості » (14-18.11), «Про  стан сформованості у  старших  дошкільників  навичок  спілкування з  дорослими  та  однолітками  у  грі»(13-17.02)  та  вибіркового  вивчення  окремих  питань «Стан  дотримання  режиму  дня», «Контроль  за  змістом  і  якістю  перспективного  планування», «Якістю  підготовки  педагогів  до  робочого  дня», «Стан  планування  роботи  з  дітьми  за  програмою «Дитина»», «Станом  ведення  документації», «Станом  надання  ДОП», «Станом  роботи  з  охорони  життя  і  безпеки  життєдіяльності  дітей» .Ці види контролю  забезпечили  вивчення  діяльності  всіх  педагогів, дали  можливість  прослідкувати  системність  в  роботі з дітьми. Результати  перевірок  оголошувалися  у  вигляді  наказів, довідок  з   наступним  обговоренням  відповідних  висновків  на  педагогічних  радах.  Основною  формою керівництва і контролю на протязі  навчального року  за  навчально-виховною  роботою в ДНЗ   було  безпосереднє  спостереження  педагогічного  процесу  в групах  та  надання  відповідної  методичної  допомоги  вихователям  щодо усунення  наявних  недоліків. Допомога  планувалася  і  проводилася  у вигляді  бесід, методичних порад та  рекомендацій, відвідування  занять  педагогів.

Відповідно  запланованої  організаційно – педагогічної  роботи в ДНЗ:

–  з  дітьми  проводився    конкурс:  поробок  з  природнього  матеріалу «Її  величність  -Морква», виставка  дитячих  малюнків «Осінь  золота», «Правила  безпеки  знаємо  й  Вас  навчаємо».

–  з  педагогами: конкурс  на  кращий  посібник  для  роботи  з  дітьми ,конкурс  на  кращий екологічний  проект «Природа  рідного  краю»(жовтень). Результати  конкурсу: І – групи № 2,4, ІІ – 6,5,8, ІІІ – 1.  Варто  зазначити, що  значна  кількість  вихователів  творчо  підійшли  до  конкурсу, матеріали  конкурсу  актуальні, естетично  оформлені,  відповідають  вимогам  Базового  компоненту  дошкільної  освіти .

Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах, педагогічних радах закладу.

Проаналізувавши  роботу  педагогів  за минулий навчальний  рік,  рівень  компетентності  дітей  виявлено,  що  на  наступний  навчальний рік  варто  продовжити  роботу  педагогічного  колективу  за  напрямками:

 • національно -патріотичне  виховання,
 • формування основ  здорового  способу життя.

А також продовжити  розпочати роботу  над  формуванням економічної  компетентності дошкільників.

Традиційним стало проведення в садочку методичних годин. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом півріччя в тематику методичних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури. З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи з дошкільниками, проводилося  діагностування, анкетування педагогічних кадрів. Це дало можливість визначити рівень знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи та надати методичну допомогу у вирішенні проблемних питань і збагатити знання педагогів з питань, які потребували підвищеної уваги.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів. Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Творчі здобутки кращих педагогів садочка стали надбанням колективу.

Завдяки  творчому, неформальному  підходу  педагогів  до  роботи    з  дітьми,  в  садочку було  створено  таке  розвивальне  середовище, яке  максимально  забезпечило  умови  для  того, щоб  діти  успішно  набували  навичок  практичного  життя, збагачували  свій  життєвий  досвід, розвивали  загальні  здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні. Підсумковий  моніторинг  результативності  роботи  педагогів  за 2016 -2017  навчальний  рік засвідчив  якісні  зміни  в  інтелектуально – мотиваційній  структурі  діяльності  вихователів:

– зросла  пізнавальна  активність  дітей;

– відбулися   позитивні  зміни,  зрушення  в  продуктивній  діяльності: діти  більше  орієнтуються  на  кінцевий  результат, прагнуть  досягти  його  високої  якості;

– діяльність  дітей  стала  більш  цілеспрямованою, зросла  регулююча  роль  мовлення  в

ігровій, продуктивній, трудовій  та  навчальній  діяльності.

Проте  прослідковується  науково – методична  проблема – дуже  мало  використовується  педагогами  ДНЗ  сучасних  інтерактивних  методів  роботи  в  організації  навчально – виховного  процесу  з  дітьми, тому  вихователю- методисту  Слободян Н.В. у  новому  навчальному  році   слід  спрямувати  свою  роботу  на   вирішення  цієї  проблеми  шляхом   індивідуального  навчання, практичного  показу  інтерактивних  методів  роботи  з  дітьми.

 

В методичному кабінеті ДНЗ створено банк даних інноваційних технологій  з  такими  даними: візитна  картка технології, адреси  досвіду, джерела  інформації. Зібрана  відповідна  література, каталоги  журнальних  та  газетних  статей, методичні рекомендації  щодо  впровадження  елементів  нововведень  у  роботу  з  дітьми

На  протязі  навчального  року  педагоги   з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував інноваційні  технології, а саме:

         Технологію розвитку винахідницьких  завдань (ТРВЗ) (елементи  технології гр. №6 вих.  Корнійчук С.М. Дмитрина  Л.Б.);

         Використання  в  роботі  з  дітьми  спадщини  В.  Сухомлинського (гр. №5 вих. Бондарук З.О., Кочура О.О., гр. №9 вих.Макарова О.О., Демська К.В.);

         Навчання  грамоти й лічби  за   методикою  М.О.  Зайцева (гр. №4 вих. Білик В.І., Паплюга Н.К.).

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили  тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від основних освітніх  ліній, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти були розкуті, емоційні, сприймали  і вирішували  різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідали  на запитання, могли самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження.

Про ефективність роботи свідчить проведене тематичне вивчення та  анкетування  педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі.. За результатами аудиту  лише 24% педагогів активно впроваджують в освітню роботу з вихованцями інноваційні технології, що  є  недостатньо  у  роботі дошкільного  навчального  закладу. Тому  на  наступний 2017-2018  навчальний  рік  перед методичною  службою  постає  завдання  забезпечити  інноваційну  поінформованість  педагогів шляхом  популяризації  інноваційних  технологій, організації  презентацій  цих  технологій, вивчення  та  впровадження  в  практику  роботи  ППД  міста, області.

Аналізуючи  рівень знань, умінь та  навичок  дітей  в  групах  де  впроваджувалися  інноваційні  технології  були  констатовані  слідуючі  факти:  привертає  увагу  високий  рівень  розумового  розвитку, самостійність, нестандартність  виконання  завдань, добре  розвинене  мислення, здатність  швидко  запам’ятовувати  все, що  подається  педагогом  на  занятті і в повсякденному  житті, яскравий  характер  продуктивного  мислення  та уяви. Спостереження  за  дітьми  показало, що  діти  здатні  тривалий  час  захоплюватися  одним, вносячи  сюди  власні  елементи, й  швидко  переходити  до  іншої  діяльності, так  само  віддаючись її  сповна. Діти  самостійно  переносять  набуті знання, вміння  та  навички  у  нові  ситуації, вміють  самі  знаходити  у  запропонованому  матеріалі  проблемне завдання  і  самостійно  розв’язувати  його (старший  дошкільний  вік). Кінцевим  результатом  використання інноваційних  технологій  в  ДНЗ стало  радісне та  цікаве  перебування  дітей  в ДНЗ  та  підготовка  дітей  до  навчання  в школі.

В 2016-2017 навчальному році працювала «  Школа молодого педагога» (керівник вихователь – методист  Слободян Н.В..),  метою створення якої є  сприяння  професійному становленню вихователів початківців. Відвідувала  школу педагог – початківець  Матвєєва В.М.  Робота  з  молодими  спеціалістами  проводилася  згідно  плану  де  розглядалися  такі  питання: «Особливості  роботи  та  планування  за  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти », «Освітні  лінії  Базового  компонента», «Нормативно – правова  база  щодо  організації  педагогічного  процесу  в  ДНЗ», «Забезпечення  безпеки  життєдіяльності  дошкільників», «Сучасний  вихователь. Який  він?» .Це  дало  змогу  молодому   спеціалісту  набути  вміння  застосовувати   теоретичні  знання  одержанні  під  час  навчання  в  конкретній  практичній  діяльності  з  дітьми, сприяло  виробленню  власного  педагогічного  стилю.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню  професійної компетентності педагогів. З допомогою методу  аналізу зроблена оцінка виконання запланованих методичних заходів.

Основними  причинами  невиконання  плану є:

– недостатнє  володіння  педагогами  комп’ютерними  технологіями;

– небажання  педагогів  впроваджувати  інноваційні  технології  в  навчально – виховний   процес;

-педагоги –консерватори, які  важко  відмовляються  від  старих  стереотипів

 

Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. Згідно проведеного моніторингу визначено, що  54 % педагогів володіють комп’ютерними  технологіями. За бажанням педагогів в 2017-2018 н.р. буде продовжено організоване навчання з оволодіння навичками роботи з програмами Microsoft Word, Pover Point, Pablishen ( керівник Слободян Н.В.).

Аналіз оцінювання умов діяльності дошкільного закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок проведення  методичною  службою  ДНЗ  традиційних  та  інтерактивних  форм  роботи  та підвищення результативності самоосвіти.

Результативність освітньої роботи з дітьми

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти , Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж   2016-2017 н. р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота  спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. а також, в практиці роботи ДНЗ використовувалися навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає зазначеним вище названим навчальним програмам та ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою, на основі сучасного методичного забезпечення. Система планування є блочно-табличною, що дозволяє в повній мірі вирішувати всі з поставлених чинними програмами завдання. Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників за освітніми лініями, а також дидактичний та ігровий матеріал.

Для ефективної роботи за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та здійснення освітнього процесу ДНЗ було розроблено:

 • Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режиму дня);

Розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режим дня)  складеним з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти, побажань батьків. Він включає в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності дітей та їх відпочинку. Розпорядок дня передбачав  різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогом  (групові, під групові, міні-заняття, гурткові заняття, ігри, експериментально-пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і  самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

 • Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень (навчальний план), який складався  відповідно  наказу МОН  України  від 20.04.2015  року №446 «Про  гранично  допустиме  навчальне  навантаження  на  дитину  у  дошкільних  навчальних  закладах  різних  типів  та  форм  власності.»

Життєдіяльність в групах за програмою «Дитина» здійснювалась з урахуванням  методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». Організація життєдіяльності гармонічно поєднувала організовану та самостійну діяльність дітей.

Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до завдань Програми з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

Аналіз результатів проведеного  моніторингу за освітніми лініями засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року,  вересень 2016 року, у порівнянні з кінцем навчального року,  травень 2017 року,  дали вагомий ріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально – виховної роботи з дітьми протягом року. Результати обстеження  груп виявили, що за  освітніми лініями розвитку «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та логіко-математичної діяльності покращився  рівень знань, умінь  та  навичок  дітей. Вихователі  використовували в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивали емоційні почуття, приділяли увагу розвитку допитливості та спостережливості . Проте  вихователям  Демській К.В.Себко С.В.,  слід більше  використовувати в роботі  сучасні методи та прийоми, елементи аналітичного та креативного мислення, більш доцільно продумати компоненти розвивального предметно – ігрового  середовища в групах, що дасть змогу забезпечити можливості задоволення у грі  пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати навички культури поведінки, спонукати до вияву наполегливості, цілеспрямованості, самостійності у рухової діяльності. Результати моніторингового обстеження  показали успішне засвоєння освітніх завдань  в групах №1  «Чомучки» (Степанюк О.Ф., Гурська Л.С),№6 «Ромашка» (Корнійчук  С.М., Дмитрина Л.Б…); №5 «Калинка» (Бондарук З.О., Кочура О.О.), №2 (вих. Баблюк В.Д., Глазкова О.О.),№4 (вих.Паплюга Н.К., Білик В.І.)

Критичного  стану оцінювання результатів засвоєння освітніх  ліній  Базового  компоненту  не спостерігається.

 

Надання  додаткових  освітніх  послуг

На  виконання  варіативної  частини  Базового  компонента  дошкільної  освіти в  Україні, реалізації  природних  здібностей, нахилів  та  інтересів  дітей  в  дошкільному  закладі №21 «Ластівка» на  протязі  навчального  року  працювали гуртки з  надання  ДОП   «Британчик» (англійська  мова ) – керівник Камінська  І.І.., хореографія – керівники Мельникович  Н.М., «Грайлик -читайлик» – керівники гуртків  Камінська  І.І..  Сазонова Г.В.

Надання  додаткових  освітніх  послуг  базувалося  на  дотриманні вимог  нормативно – правових  актів  щодо  організації  ДОП. Порядок  надання  платних  освітніх  послуг  в  ДНЗ   здійснювався  відповідно: Закону  України  «Про  освіту», Закону  України  «Про  дошкільну  освіту», Постанови КМУ  від  20.01.1997  року №38 про «Перелік  платних  послуг, які  можуть  надаватися  державними  навчальними  закладами», Наказу   МОН  України , Міністерства  фінансів  України, Міністерства  економіки  України  від 27.10.1997 р. №383\239\131 «Порядок  надання  платних  послуг  державними  навчальними  закладами»,Постанови  Кабінету  Міністрів  України від 28.08.2010 р., №796, Інструктивно – методичного  листа  «Про  організацію  додаткових  освітніх  послуг  у  дошкільних  навчальних  закладах»  від 15.11.2013 року №1\9-813, Наказу  МОН  «Про  затвердження  гранично  допустимого  навчального навантаження  на  дитину  у  дошкільних  навчальних  закладах  різних  типів  та  форм  власності»  від 20.04.2015  року №446, лист  МОН «Щодо  надання  додаткових  освітніх  послуг в  ДНЗ»  від  23.11.2015  року, Статуту  ДНЗ.

Пріоритетними напрямками реалізації  варіативної  частини Державного стандарту були: вивчення іноземної мови, формування  хореографічних  навичок  у  дітей, навчання  дітей  читанню, які реалізувалися комплексно через створення більш гнучкого, диференційованого педагогічного процесу, раціонального впровадження сучасних парціальних програм та методів навчання.

Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становила не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводилася у час, відведений для самостійної діяльності дітей,  у другій половині дня (2 рази на тиждень).

Експертна  оцінка:

Хореографія:

100 %  дітей  проявляють  інтерес  до  хореографії, у  них  сформовані  елементарні  основи  хореографічної  культури;

88%  дітей – володіють  своїм  тілом, тримають  правильну  поставу  під  час   виконання  хореографічних  вправ,  узгоджують  рухи  рук  і  ніг, рук  і  голови, ніг  і  голови;

95%  дітей  – здатні  сприймати, уловлювати  і  швидко  включатися  в  ритм  танцю;

Потребує  доопрацювання  налагодження  партнерських  взаємовідносин  в  танці  між  дітьми,  вміння  дітей  придумувати  власний  танець, імпровізувати  під  музику.

Іноземна  мова:

97%  дітей  виявляють  інтерес  до  вивчення  англійської  мови, сприймають  звертання  педагога  англійською  мовою, реагують  на  почуте, розуміють  кожне  окреме  висловлювання

79%  дітей    розуміють  і  виконують  головні  мовленнєві  функції: привітання, прощання, вибачення, подяка, назвати  себе, виконати  дію (встати, сісти, вийти, зайти, взяти, подати);

Потребує  уваги  сформованості  у  дітей  умінь  в  аудіюванні  та  вимові.

Навчання  читанню (за  методикою  М.  Зайцева):

96%  дітей  виявляють  стійкий  інтерес  до  читання;

88%  дітей   викладають  слова  та  речення  за  кубиками  та  таблицями, дотримуються  поскладового  плавного  читання, усвідомлюють  прочитане;

62%  дітей роблять  вибір  художнього  твору  для  самостійного  читання (казки, невеликі  оповідання).

Керівнику  гуртка  вчити  дітей  слідкувати  за  власним  «Я»  у  разі  досягнення  успіхів  у  читанні  або ж потерпанні  невдач.

Аналізуючи   рівень  педагогічної  майстерності  керівників  гуртків , варто  зазначити, що  однією  із  складових  педагогічної майстерності   педагога є його мовлення. У  всіх  керівників  гуртка  мова  спокійна, врівноважена, зрозуміла  дітям, тому   складна  тема  заняття   стає цікавою, доступною  для  всіх  дітей, а процес її вивчення привабливим.   Керівники  гуртків  створюють  щиру атмосферу спілкування   з  дітьми  під  час  занять,   вміють встановити контакт, досягти  взаємо порозуміння,  сформувати у  дітей  відчуття емоційної захищеності, вселити в них віру в себе. Проте,   всім  керівникам  гурків  слід  звернути  увагу  на  організаційні  моменти  під  час  проведення  занять, урізноманітнити  прийоми  проведення  роботи  з  дітьми.

Виходячи  з  аналізу  надання  ДОП  в  ДНЗ  у  2016 – 2017    році  на  наступний  навчальний  рік  спрямувати  роботу  на:

– вдосконалення роботи за пріоритетними напрямами варіативної частини шляхом вибору сучасних технологій, розробки теоретичного та практичного матеріалу,

–  удосконалити роботу  гуртків на основі ретельно спланованого комплексного розвивального середовища;

– вивчення досвіду роботи колективів дошкільних закладів міста, області з питань організації платних освітніх послуг;

– проведення аналізу освітніх запитів батьків й на підставі узагальнених результатів забезпечити виконання варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти України;

– проведення організаційно-методичної роботи в ДНЗ щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти, поповнення матеріально-технічної бази відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм;

– розгляд методичних аспектів виконання варіативної частини Базового компоненту, а саме освітніх ліній  «Іноземна мова», «Хореографія»,  та інших на семінарах, практикумах, інших педагогічних заходах.

 Фізичний розвиток дітей

Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Ластівка» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.     Щоденний обсяг рухової активності, рекомендований для дітей молодшого та старшого дошкільного віку, виконувався в повному обсязі завдяки впровадженню в освітній процес таких форм організації життєдіяльності дітей, як індивідуальні заняття та міні-заняття з усією групою. З метою правильної побудови та активізації рухового режиму, надання йому оздоровчого спрямування використовувалися такі форми організації рухової активності в повсякденному житті як заняття фізичними вправами на прогулянках та індивідуальна робота з фізичного виховання, яка забезпечувала активізацію малорухливих дітей. Планування рухливих ігор під час прогулянок відповідало вимогам Методичних рекомендацій МОН України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу». Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.13 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності. У дошкільному  закладі проводились усі необхідні профілактичні заходи:

система загартування: повітряні ванни, часнико- цибуле терапія, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну;

 • контролювалось виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
 • проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, та консультації практичного психолога.
 • розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах та нарадах при завідуючій.

 

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:

–           контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;

–           контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

–           оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

–           нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно

Відповідно Інструктивно-методичних рекомендацій №1/9-438 від 27.08.04 р. «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі» з дітьми дошкільного віку (основної групи здоров’я) проводилась функціональна проба на визначення можливостей серцево – судинної та дихальної систем для розподілу дітей на групи фізичного навантаження .Обстеження функціональних можливостей дітей визначали методом визначення фізичної працездатності (проба Руф’є).

За результатами цієї проби здійснено розподіл дітей на фізкультурні групи: основну, підготовчу, спеціальну. В основній групі –фізична підготовка здійснювалася в повному обсязі згідно з навчальних програм, в підготовчій групі – на фізкультурних заняттях поступово збільшувалося навантаження без здачі нормативів, у спеціальній групі – підготовка проводиться за спеціальними програмами з урахуванням характеру та ступеню відхилень.

Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в  педагогів ДНЗ не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому  данне питання слід планувати  у  наступному  навчальному   та залишити на контролі вихователя-методиста.

Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз. Особлива увага приділялась організації гігієнічного навчання працівників закладу та веденню санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених категорій осіб.

Протягом року саме турбота про здоров’я наших вихованців була і лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу, тому передусім перед вихователями поставлено завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей  з метою покращення їх фізичного розвитку та стану здоров’я.

В закладі працють кваліфіковані медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Потребує особливої уваги робота з батьками з метою зниження проценту безпричинного  невідвідування дітьми  ДНЗ, а педагогічний колектив вважає необхідним розпочати поглиблене вивчення інноваційних технологій щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Педагогами враховуються показники обстеження дітей, групи здоров’я під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору до різного виду рухової діяльності.

 

Серед актуальних завдань, які вирішує сьогодні дошкільний заклад, чільне місце належить проблемам виховання у дошкільників основ безпеки життєдіяльності. Перед  педагогами  постало  одне  із  основних  завдань – забезпечувати необхідний рівень знань дитини для безпосереднього перебування в навколишньому середовищі та вироблення в неї елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях.,пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків       З цією  метою  в  ДНЗ  були організовані  та проведені   Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності дитини.Під час підготовки та проведення «Тижня знань  з  основ безпеки життєдіяльності  дитини» проведено ряд заходів:організовано групові та індивідуальні заняття з дітьми відповідно теми, а саме: «Дитина  серед  людей. Природа  навколо  нас», «Вогонь  друг – вогонь – ворог», «Безпечні  та  небезпечні  вулиці  та  дороги»,  «Природа  друг, коли  ти  добре  знаєш  її», «Надзвичайні  ситуації». Оформлено виставку книг, поробок, малюнків.

В  ДНЗ №21 «Ластівка» з 10.05-13.05.2017  року  був  проведений  Тиждень  безпеки  дорожнього  руху. В  рамках  Тижня  проведено  детальний  аналіз  дитячого  дорожньо- транспортного  травматизму, який  стався  в  місті та країні з  визначенням  його  причин  та  здійснення  додаткових  профілактичних  заходів (доведено його  до  відома  педагогів) .Проведено  консультацію  для  педагогів «Підготовка  та  проведення  Тижня  безпеки  дорожнього  руху    в  ДНЗ», поновлено  куточки безпеки   дорожнього руху  в  групах, куточках  для  батьків. Розроблено  перспективний  та  календарний  плани  роботи      з  дітьми  щодо  проведення  Тижня  безпеки  дорожнього  руху  в  ДНЗ.  Поповлено  банк  методичних  розробок  з  питань  попередження  дорожньо – транспортного  травматизму  серед  дітей. Проведено  з  дітьми:   заняття «Дорога  не  для  забав», «Дорожні  знаки», «Азбука  дороги»; розвага  «Вивчи  правила  і  знай  та  завжди  їх  пам’ятай», читання  творів, оповідань  про  правила  дорожнього  руху. Організовано та проведено зустріч із запрошеним представником ДАІ; проведено музичні та спортивні розваги: «Червоний, жовтий, зелений», «Юні  пожежники»;оформлені рубрики у батьківських куточках «Дітям про правила дорожнього руху», «Будь обережним на дорозі», «Азбука безпеки життєдіяльності дітей», «Безпека мого життя». Були   проведенні  ігрові  ситуації  з  дітьми: «Як  зайчик  катався  на  велосипедівулицею», «Чи  можна  гратися  на  вулиці», лялькова  вистава «Світлофорова  наука». Робота  з  батьками  була  направлена на  здійснення  просвітницької  роботи  з  питання  попередження  дитячого   дорожньо – транспортного  травматизму. Підготовлено  інформаційні,   консультативні та  лекційні матеріали  для  батьків:«Батькам  про  правила  дорожнього  руху»,«Наодинці  з  вулицею»,«Дорожня  азбука  очима  дитини», «Правила  безпеки  треба  знати  та  дітей  своїх  навчати»,«Попередження  дорожньо- транспортного  травматизму  серед  дітей  дошкільного  віку». Батькам  пропонувалися  пам’ятки:«Обережно- вулиця  і  діти»,«Вулиця  вчить»,«Як  навчити  дітей  поводити  себе  на  вулиці», «Цікаві  нотатки  для  мами  та  татка».Фото-  матеріали  Тижня були представлені  на  сторінці  facebook

 

 Робота з школою

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад із ЗОШ №18. Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до річного  плану роботи. Додатком до річного плану роботи є «План роботи дошкільного навчального закладу №21 «Ластівка» та ЗОШ №18», що щорічно схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу та директором школи. План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);  методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку ), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників.

 

Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп педагогами  старших  груп  виготовлені  та розміщені ширми «Готуємо майбутнього першокласника» з рубриками:

Що таке «готовність до школи»?

Особиста готовність до школи

Інтелектуальна готовність дитини до школи

Вольова готовність дитини до школи

Режим майбутнього школяра

Як відповідати на дитячі запитання

Які ви батьки?

Поради батькам

 

До уваги батьків вихователями закладу підготовлений Педагогічний порадник: «Як допомогти дитині успішно вчитись в школі», педагогами  старших  груп №2,8 проведено бесіди  з батьками дітей старшого дошкільного віку за круглим столом «Чому важко першокласнику?».

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

* взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради, консультації, бесіди з учителями школи;

* взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;

* взаємодія дошкільного закладу і шкіл з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей.

Але суттєвим недоліком в даній роботі є:

не проводився порівняльний аналіз державних стандартів дошкільної освіти і початкової школи (Базового компонента дошкільної освіти та державного стандарту початкової загальної освіти);

недостатньо приділялось уваги у роботі з батьками щодо амбіційно завищених вимог окремих батьків щодо підготовки їх дітей до школи.

 

Виходячи з недоліків, та пропозицій,  пріоритетними завданнями роботи  методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою на 2017-2018 н.р. є:

 

– налагодження тісного співробітництва між педагогами дошкільного навчального закладу і вчителями початкових класів  за трьома напрямами:

 

 • інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості);

 

 • методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і початковій школі);

 

 • практичним (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів).

 

Успішному забезпеченню наступності повинна сприяти організація  спільних для педагогів дошкільного навчального закладу і початкової школи форм методичної роботи

 

В  дошкільному закладі  дітей  старших  груп готували  до школи вихователі, музичні  керівники – 2, інструктор  з  фізичної  культури -1, вчитель – логопед -2, практичний  психолог -1, керівник  гуртка  англійської  мови – 1, керівник  гуртка  хореографії – 1, керівник  гуртка  «Грай лик – читайлик»- 1

 Інформація про дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад:

кількість дітей 2011 року народження (старшого дошкільного віку) -___37 дітей___,

кількість дітей 2010 року народження (старшого дошкільного віку) – __29 дітей___,

– кількість дітей ДНЗ, що підуть до школи – ____64 дитини___,

З них:

кількість дітей старшого дошкільного віку, яким на 01.09.2017 р. виповниться 6 років і вони підуть до школи -____64_____,

кількість дітей старшого дошкільного віку, яким на 01.09.2017 р. виповниться 6 років і вони залишаться в ДНЗ -_  2___.

ДНЗ  працює  за  програмою  виховання  і  навчання  дітей  від  двох  до  семи  років «Дитина»;

– «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)

-«Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);

– «Зайчик»  М.  Зайцев

Експертна  оцінка:

У  84%  дітей  старшого  дошкільного  віку  сформована  біологічна  зрілість  готовності  до  школи;

84%  дітей  старшого  дошкільного  віку  володіють  розумовими  операціями, вміють  узагальнювати  й  диференціювати  предмети  і  явища  довкілля;

87 %  дітей планують  свою  діяльність  і  здійснюють  самоконтроль, виявляють  здатність  до  саморегуляції  поведінки  і  вольових  зусиль;

У 91%  дітей  сформована дрібна  і  велика  моторика;

У 89%  дітей сформовано  комунікативні  навички, у  словниковому  запасі  представлені  всі  основні  частини  мови, діти  володіють  зв’язним  мовленням, роблять  звуковий  аналіз  слів, називають  предмети, що  відносяться  до  різних  логічних  груп, використовують  в  мові  синоніми, антоніми. Проте, у 11%  дітей  старшого  дошкільного  віку  спостерігається  недостатній  словниковий  запас, недостатньо  розвинене зв’язне  діалогічне  та  монологічне  мовлення, недостатній  розвиток  фонематичної  компетентності.

Потребує  оптимізації  креативний  розвиток  дошкільників: вміння  відходити  від зразка, продукувати  незвичні  відповіді  та  рішення.

 

Робота  з  батьками

 

Важливою складовою   закладу   є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Вихователі вікових груп протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Залучали до проведення музичних і спортивних свят, до оформлення групових кімнат.

Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю є батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми. На зустрічах з батьками запрошувалися практичний психолог, медична сестра, вчитель-логопед.  Напрямки роботи  з батьківською  громадою: сприяння підвищенню психологічної та педагогічної компетентності щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, а також питань навчання та виховання дошкільнят, залучення до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей, всебічне вивчення становища, статусу родин та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу, залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі, формування в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка, як однодумців і спільників, формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя сьогодні і в майбутньому.

В кожній групі в наявності естетично оформлений інформацій куточок для батьків, де висвітлюються основні освітні події дошкільного  закладу та групи. Варто  відмітити,  що  дієвими  батьківські  куточки  протягом  року  були  в групах № 1, вихователі  Степанюк О.Ф.  Гурська Л.С.  № 4,  вихователі  Паплюга Н.К., Білик В.І.,  № 6,  вихователі  Корнійчук С.М., Дмитрина Л.Б.,  де  інформація в куточках своєчасно оновлювалася, відповідає сучасним нормативним вимогам  та  запитам  батьків, має актуальний характер. Проведення заходів за участю батьків відбувається згідно річного плану роботу, розділ «Робота з батьками».

 

Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. Одним із пунктів традиційного анкетування батьків були пи­тання оцінки роботи колективу та пропозицій з удосконалення їх діяльності. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховува­лися у дальшій роботі. Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг, простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків до участі у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитсадка серед родин наших вихованців.

Аналіз анкет  батьків дає  змогу  вважати  роботу  дошкільного  навчального  закладу  за  період  2016-2017  навчального  року  задовільною.

Спільна та чітка робота із батьківськими комітетами дала можливість зробити косметичні ремонти в усіх вікових групах, холах та кабінетах.

 

Надання  додаткових  освітніх  послуг

На  виконання  варіативної  частини  Базового  компонента  дошкільної  освіти в  Україні, реалізації  природних  здібностей, нахилів  та  інтересів  дітей  в  дошкільному  закладі №21 «Ластівка» на  протязі  навчального  року  працювали гуртки з  надання  ДОП   «Британчик» (англійська  мова ) – керівник Камінська  І.І.., хореографія – керівники Мельникович  Н.М., «Грайлик -читайлик» – керівники гуртків  Камінська  І.І..  Сазонова Г.В.

Надання  додаткових  освітніх  послуг  базувалося  на  дотриманні вимог  нормативно – правових  актів  щодо  організації  ДОП. Порядок  надання  платних  освітніх  послуг  в  ДНЗ   здійснювався  відповідно: Закону  України  «Про  освіту», Закону  України  «Про  дошкільну  освіту», Постанови КМУ  від  20.01.1997  року №38 про «Перелік  платних  послуг, які  можуть  надаватися  державними  навчальними  закладами», Наказу   МОН  України , Міністерства  фінансів  України, Міністерства  економіки  України  від 27.10.1997 р. №383\239\131 «Порядок  надання  платних  послуг  державними  навчальними  закладами»,Постанови  Кабінету  Міністрів  України від 28.08.2010 р., №796, Інструктивно – методичного  листа  «Про  організацію  додаткових  освітніх  послуг  у  дошкільних  навчальних  закладах»  від 15.11.2013 року №1\9-813, Наказу  МОН  «Про  затвердження  гранично  допустимого  навчального навантаження  на  дитину  у  дошкільних  навчальних  закладах  різних  типів  та  форм  власності»  від 20.04.2015  року №446, лист  МОН «Щодо  надання  додаткових  освітніх  послуг в  ДНЗ»  від  23.11.2015  року, Статуту  ДНЗ.

Пріоритетними напрямками реалізації  варіативної  частини Державного стандарту були: вивчення іноземної мови, формування  хореографічних  навичок  у  дітей, навчання  дітей  читанню, які реалізувалися комплексно через створення більш гнучкого, диференційованого педагогічного процесу, раціонального впровадження сучасних парціальних програм та методів навчання. Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становила не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводилася у час, відведений для самостійної діяльності дітей,  у другій половині дня (2 рази на тиждень).

Експертна  оцінка:

Хореографія:

100 %  дітей  проявляють  інтерес  до  хореографії, у  них  сформовані  елементарні  основи  хореографічної  культури;

88%  дітей – володіють  своїм  тілом, тримають  правильну  поставу  під  час   виконання  хореографічних  вправ,  узгоджують  рухи  рук  і  ніг, рук  і  голови, ніг  і  голови;

95%  дітей  – здатні  сприймати, уловлювати  і  швидко  включатися  в  ритм  танцю;

Потребує  доопрацювання  налагодження  партнерських  взаємовідносин  в  танці  між  дітьми,  вміння  дітей  придумувати  власний  танець, імпровізувати  під  музику.

Іноземна  мова:

97%  дітей  виявляють  інтерес  до  вивчення  англійської  мови, сприймають  звертання  педагога  англійською  мовою, реагують  на  почуте, розуміють  кожне  окреме  висловлювання

79%  дітей    розуміють  і  виконують  головні  мовленнєві  функції: привітання, прощання, вибачення, подяка, назвати  себе, виконати  дію (встати, сісти, вийти, зайти, взяти, подати);

Потребує  уваги  сформованості  у  дітей  умінь  в  аудіюванні  та  вимові.

Навчання  читанню (за  методикою  М.  Зайцева):

96%  дітей  виявляють  стійкий  інтерес  до  читання;

88%  дітей   викладають  слова  та  речення  за  кубиками  та  таблицями, дотримуються  поскладового  плавного  читання, усвідомлюють  прочитане;

62%  дітей роблять  вибір  художнього  твору  для  самостійного  читання (казки, невеликі  оповідання).

Керівнику  гуртка  вчити  дітей  слідкувати  за  власним  «Я»  у  разі  досягнення  успіхів  у  читанні  або ж потерпанні  невдач.

 

Логопедична  робота

 

          Для своєчасного корекційного впливу на розвиток дітей з  особливими потребами (зокрема, з порушеннями мовлення) – в закладі створено 2 спеціальних (логопедичних групи),  яку  відвідувало 29 дітей  згідно  направлень  ХПМПК. З дітьми працювали   вчителі-ллогопеди Боровікова  Л. А., Сазонова  Г.В. До логопедичної групи зараховані діти, які мають такі мовленнєві розлади, як: фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дислалія (порушення звуковимови), ЗНМ  та  інші  згідно заключення вчителя-логопеда та інших лікарів («картка стану здоров’я і розвитку дитини»), підтвердженого висновком психолого-медико-педагогічної консультації. Тривалість перебування дітей з порушенням мовлення встановлено ПМПК в залежності від рівня та ступеня мовленнєвого порушення. В закладі функціонують  спеціально  обладнанні  два логопедичних кабінети. В наявності необхідне обладнання засобів індивідуальної корекції, підручники та посібники, ігри та наочно-демонстраційні матеріали для реалізації програмових завдань. В кабінеті та  групах №1 та № 6 обладнано куточок «Поради логопеда», в якому розміщено інформаційно-практичні матеріали для батьків. Заняття  з  дітьми  проводилися у  відповідності  з  перспективним  планом  корекційної  роботи  з  розвитку лексико – граматичного  боку  мовлення, навичок фонематичного  аналізу, з  розвитку  зв’язного  мовлення  та  формування  темпо-  ритмічної  складової  мовлення.. Були  створені  необхідні  умови  ефективного  проведення  корекцйно – розвивальної  роботи  на  належному  рівні. Так група – логопатів  з  якими працювала  вчитель – логопед Боровікова Л.А.  нараховувала 14  дітей, з  них 2  дитини другого  року  навчання.Результати  роботи  на  кінець  року:із 14  дітей  залишається  для  продовження  корекційного  навчання 7 дітей, йдуть  до  школи  з  виправленим  мовленням- 7 дітей.Вчитель – логопед Сазонова Г.В.  працювала  з  логопедичною групою, яка  налічувала  15   дітей. Аналізуючи  роботу  можна  зробити  висновок  про  стан  звуковимови дітей – логопатів: з 5 дітей, які  йдуть  до  школи  з правильною  звуковимовою -3, у  двох  дітей  звуковимова  знаходитьсч  на  стадії  автоматизації  та  диференціації (Вашнівський  станіслав,Мельник  Павло). Причини- погане  відвідування  дітьми  дошкільного  закладу.

 

Соціальний захист дітей

 

В ДНЗ №  проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до  нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України  від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо  профілактики   злочинності і  правопорушень  серед  дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство»,  від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  22.11.2010  № 2140» та інших.

Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. В дошкільному закладі сформована та систематизована нормативно-правова база.

Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей  пільгових  категорій, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з пріоритетних  завдань  дошкільного навчального  закладу №21 «Ластівка»

У  своїй роботі педагоги дотримувалися нормативно-правових актів з питань захисту дітей  відповідно до чинного законодавства.В ДНЗ постійно оновлюються добірки нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Проводилося ознайомлення працівників  ДНЗ, батьків, опікунів з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства.

Відповідальним  по  роботі  з  питань  охорони  дитинства вихователем – методистом  Слободян Н.В.  та  створеною  комісією здійснювався облік дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неповних сімей: дітей матерів – одиначок, дітей –напівсиріт (у яких помер один із батьків), дітей, батьки яких розлучені, дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей -інвалідів, дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей із неблагополучних сімей, дітей девіантної поведінки, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей загиблих військовослужбовців, працівників  внутрішніх справ, дітей, у яких батьки є трудовими мігрантами та ін.  Своєчасно оформлялися  особові справи  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, паспорти – файли, в  яких  зберігаються  пакети  інформації  про  дитину

В ДНЗ №21 «Ластівка»  на  початку  навчального  року створено банк даних дітей пільгових категорій. Так, станом на вересень 2016 року на обліку перебувало 42 дитини, що  склало  14%  від  загальної   кількості  дітей. (діти  учасників  АТО – 22, діти з багатодітних  сімей- 12, малозабезпечені -6, дитина – інвалід -2, ). Станом  на 01.01.2016  року  в  ДНЗ  поступила  дитина, яка  перебуває  під  опікою –Карелов  Денис  Олександрович, 25.03.2013  року  народження.Крім того, в ДНЗ кожній дитині пільгового контингенту створено «Соціальний паспорт» – файл, в якому зберігається пакет документів на неї.

Питання охорони здоров’я вихованців соціально  незахищених  категорій  закладу знаходиться під постійним контролем з боку адміністрації  ДНЗ, розглядалися на методичних  годинах, виробничих  нарадах.

У ДНЗ №21  протягом 2016-2017 н.р. діти пільгових категорій  залучалися  до участі в садових конкурсах дитячої творчості, гуртках, спортивних змаганнях, конкурсах. Діти  пільгових  категорій  брали участь у міських  заходах, присвячених Дню  Святого  Миколая, Новорічними  святами, Міжнародному Дню захисту дітей. В  травні  проведено  конкурс  малюнку  на  асфальті  « Кожен має право на…»

В ДНЗ  стало традиційним проведення акцій “Діти – воїнам ”, “Милосердя”, під час яких діти збирають гуманітарну допомогу і надають її дітям пільгових категорій, посилають  за  допомогою  волонтерів  в  зону АТО.

Постійно надається благодійна гуманітарна допомога у вигляді одягу дітям з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах: дітям з багатодітних та малозабезпечених родин, дітям з родин, де виховуються трійні, та дітям з інших родин, які потребують допомоги.

Комісія, яка  створена  по  охороні  дитинства  в  ДНЗ старалася своєчасно виявляти та повідомляти про сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вела внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників. Організовувала підтримку членів сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей. Адміністрація  ДНЗ координувала роботу вихователів щодо оформлення та ведення соціальних паспортів груп, підготовки необхідної інформації, документів, проводення консультацій, інструктажів щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту.  Проводилася роз’яснювальна робота з батьками, опікунами з питань охорони прав та інтересів дитини.

 

 

Медичне обслуговування

Дошкільний заклад у 2016-2017 навчальному році особливу увагу  приділяв зміцненню фізичного здоров’я дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначається тим, що поєднувалось  комплексна та інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного життя дошкільників.

Робота колективу ДНЗ в 2016-2017 навчальному році була спрямована на зниження захворюваності, а саме : систематичне щеплення дітей; проведення загартування вихованців, дотримання вимог санітарії; індивідуалізація  рухової активності дітей; чітке дотримання режиму дня; полоскання порожнини рота та горла відварами трав, взаємодія медичного персоналу ДНЗ і дитячої поліклініки; поглиблений медичний огляд вихованців; вживання цибулі та часнику в їжу;  організація роз’яснювальної роботи з батьками з профілактики різних видів захворювань.

За  період  з 01.09.2016 по 01.06.2017  року  в  ДНЗ  було  зареєстровано 249  випадків  захворюваності. З  них:

* ГРВІ – 244

* кишкових  захворювань -0

* вітряна  віспа – 0

* скарлатина -0

* інші  захворювання -5

Кількість  днів  пропущених  по  хворобі   протягом  року  складає -2161

Найбільша  кількість  випадків захворювань зафіксована:

у  листопаді та  грудні  2016  року у  групах №6,3,9;

Стабільна відвідуваність  в  групах №1,4,7, погіршало  відвідування  за  навчальний  рік  в  групах №3,9,2.

У результаті аналізу кількісного складу диспансерних дітей, визначені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей у продовж навчального року педагогами, враховуючи стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізкультури, рухового режиму продовж дня, підбору рухливих ігор, ігор-естафет, дихальної гімнастики.

 

Організація харчування

Організація харчування в ДНЗ проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», інструктивного листа  Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,  від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»,

Медичною сестрою Покладюк Г.Д  та  дієтичною  сестрою Пасічник Л.Д. проводилась постійна планомірна робота щодо організації харчування дітей.  Здійснювався постійний контроль за роботою з організації харчування.

Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню.  Проводився аналіз виконання норм харчування 1 раз на 10 днів. Регулярно проводилось зняття проб готової їжі, відбирались добові проби медичною  та  дієтичною  сестрою, комірником велась вся необхідна документація.

Здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі, проводився громадський контроль.

Комірник забезпечував оптимальний та різноманітний набір продуктів харчування у ДНЗ. Приймались продукти харчування від постачальників відповідно до вимог згідно цін, які вказані в специфікації. Своєчасно замовлялись продукти харчування, виходячи з наявності їх залишків у коморі.

На основі накопичувальної відомості обліку витрати продуктів на одну дитину проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.

Невиконання щоденних норм харчування дітей пов’язане з тим, що протягом року  підвищувалась вартість продуктів харчування.

З батьками вихованців проводилась постійна, планомірна, різноманітна робота з метою  збереження здоров’я дітей та запобігання виникнення захворювань органів травлення, організації якісного та повноцінного харчування  вихованців  були організовані консультації для батьків дане питання розглядалось на батьківських зборах; в групах оформлені інформаційні матеріали щодо організації харчування дітей, батьки були ознайомлені зі змінами в законодавстві щодо оплати за харчування дітей.

 

Адміністративно-господарська діяльність здійснюється згідно річного плану роботи. Протягом року були проведені   виробничі наради та  збори трудового коллективу.

Діяльність адміністрації  дошкільного навчального закладу в інтересах громадськості була спрямована на вирішення низки питань, таких як: діяльність дошкільного закладу в інтересах громадськості; вивчення громадської думки та взаємодії з суспільством; робота зі зверненнями громадян. Основним критерієм, яким керується адміністрація  у роботі із зверненнями громадян є кваліфікований, своєчасний та об’єктивний розгляд звернень громадян. Відповідно до Конституції України, Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2009 № 858 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян” та інших нормативних документів, адміністрацією закладу вживаються заходи щодо ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами, усунення причин, що породжують звернення громадян, своєчасного інформування за наслідками їх розгляду.

Адміністрація дошкільного  навчального  закладу разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.  Значна увага приділена естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню. Врто  відмітити  оформлення  клумби,  території,    квітами,  кущами,  деревами за  участі  педагогів,  дітей  та їх  батьків.  Дієву допомогу батьки надали в оформленні групових кімнат, квітників та підготовці дошкільного закладу до нового навчального року  та  літнього  оздоровчого  періоду. Потребами сьогодення зумовлено необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет родинного виховання, активніше залучати батьків до участі у педагогічному процесі дошкільного закладу.

Вирішення проблеми зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу у 2016-2017 навчальному році здійснювалось завдяки залученню  бюджетних,  коштів  по наданню  додаткових освітніх послуг, благодійних батьківських коштів.

У 2017 р. на матеріальне забезпечення по спецфонду надійшло  113 308 грн. це кошти від надання додаткових освітніх послуг,  вони були використані наступним чином придбано:

кольровий принтер  на суму – 4 991 грн,  плитку полову  – 720 грн

–  Канцтовари для користування педпрацівниками – 1 533 грн.

–  Придбаний принтер  на суму – 4 991 грн.

–  Спецодяг для працівників харчоблоку – 1 140 грн.

–  Плитка на вулицю біля фасаду закладу – 3 795 грн.

– Лампи – датчики руху в коридорах які ведуть в спортивний зал та групу № 9 – 791 грн.

-Меблі в медичний кабінет (шафа та тумбочки) та стіл в кабінет завідуючої – 5 911 грн.

–  Оплата комунальних послуг обходиться в 17 317 грн.

–  Доплата до встановлення пожежної сигналізації – 15 000 грн.

–  Доставка з Епіцентру – 120 грн

–  Технічне обслуговування вогнегасників – 642 грн

–  Повірка лічильників, ваги та димоходу – 15570 грн

–   Оплата теплопостачання – 1 387 грн

–  Журнали для вихователів, медичної сестри, завідуючої та харчоблоку – 909 грн.

 

Виходячи з аналізу освітньої та методичної роботи у 2016-2017 навчальному році,відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог,  визначено основні завдання дошкільного  навчального  закладу на 2017-2018 навчальний рік:

 

 1. Забезпечити створення  належних  умов в  дошкільному  навчальному  закладі  для  отримання  дітьми  дошкільної  освіти, сприяти  становленню  та  всебічному  розвитку  гпрмонійно розвиненої особистості, в тому  числі  і дітей  з особливими  потребами, та  реалізації  індивідуальних  творчих  потреб  кожної  дитини.

 

 1. Забезпечити  розвиток  інклюзивного  освітнього  середовища  з  метою  соціальної  інтеграції  дітей  з особливими  освітніми  потребами  та  сприяння  максимальній  ефективності  навчально – виховного  процесу  для  таких  дітей.

 

 1. Спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю.Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у формуванні в дошкільників свідомого ставлення до природи.

 

 1. Продовжити формувати  здоров’язберігаючу  компетентність  дітей  шляхом  активізації  рухового  режиму  та  забезпечення  доступних  знань  та  умінь  про  здоровий  спосіб  життя.

 

 1. Забезпечення наступності, взємодії  в педагогічному процесі  дошкільного  навчального  закладу  тапочаткової  школи  для  створення  єдиної  динамічної  та  перспективної  системи, спрямованої  на  безкризовий  розвиток  дітей  у  новій  для  них соціальній  ситуації- шкільному  навчанні.